Noordzee Natura 2000

Het project Noordzee Natura 2000 wordt geleid door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende belangenorganisaties en wetenschappelijke instituten.

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen.

Waarom Natura 2000?

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.

Wat doet Nederland?

Nederland heeft in eerste instantie totaal 162 gebieden aangemeld om onderdeel uit te maken van het Nederlandse deel van het Natura 2000 netwerk. Inmiddels zijn daar 4 gebieden op de Noordzee bijgekomen.

Hoe ziet het proces eruit?

Een gebied wordt door Nederland aangemeld bij de EU, die het betreffende gebied vervolgens op een lijst van te beschermen gebieden zet. Daarna wordt het gebied door de staatssecretaris van EZ in een aanwijzingsbesluit aangewezen als Natura 2000-gebied.

Nadat het gebied definitief is aangewezen moet een beheerplan worden opgesteld door het bevoegd gezag in het betreffende gebied in samenspraak met alle betrokken partijen in en om het gebied.

Dit is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. In deze wet is Natura 2000 in de Nederlandse regelgeving verankerd.

Natura 2000 op de Noordzee

Voor de 5 gebieden op de Noordzee hangt het verdere verloop af van het moment dat de gebieden op de officiële Europese lijst van te beschermen gebieden worden geplaatst door de EU.

Gebieden

Voor actuele informatie over de verschillende Natura 2000 gebieden op de Noordzee kunt u terecht op RWSnatura2000.nl. Hier vind u altijd de meest recente bestanden en nieuwsberichten over de voortgang van de beheerplannen.