Betrokkenen

Sinds 2001 is het Nederlandse deel van de Noordzee een 'landsdeel'. Het zoutwaterdeel van Nederland kreeg deze wat merkwaardige titel in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. In de eerdere vier landelijke nota's over het ruimtelijk beleid kreeg de Noordzee geen aandacht.

Vanaf de wal lijkt de zee tamelijk leeg en ongebruikt, maar er gebeurt veel. Op de Noordzee is een intensief scheep­vaart­verkeer voor het vervoer van goederen en personen. Dan zijn er de invloeden van de visserij, gas- en olie­winning, aanleg en onderhoud van kabels en leidingen, zand­winning en militair gebruik. Maar ook kustbescherming, zeehaven­ontwikkeling en de aanleg van windparken leggen extra druk op de Noordzeenatuur en beïnvloeden het leven in en op het water.­­­­ Er zijn dus tal van partijen met belangen in het Nederlandse deel van de Noordzee. De belangen van al deze stakeholders worden meegenomen en meegewogen bij de instelling van beschermde Natura 2000-gebieden in de Noordzee. De Nederlandse en Europese overheid wegen de belangen van alle stakeholders af tegen de ecologische en natuurbelangen en baseren daarop hun beleid.

Habitat- en Vogelrichtlijngebied

De Nederlandse Noordzee omvat een gebied van 57 duizend km². Negentien procent daarvan, bijna een vijfde deel, wordt op grond van Europese wetgeving aangewezen als habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied. Veel gebruiksfuncties komen vooral in de kustzone samen. Daardoor treedt vooral daar een stapeling van milieudruk op, met alle daaraan verbonden negatieve effecten.