Kabels en leidingen

Op de bodem van de Noordzee ligt een netwerk van ongeveer vierduizend kilometer kabels voor dataverkeer, telecommuni­catie en elektriciteit.

Kabels en leidingen

Het ruimtebeslag van de leidingen en kabels zal door de groei van het netwerk van telefonie- en datakabels nog verder toenemen. In de Nota Ruimte gaat de Nederlandse overheid ervan uit dat bij ongewijzigd beleid binnenkort een derde van het oppervlak van de Nederlandse Noordzeebodem in beslag wordt genomen door het kabelnetwerk.

Het aantal kilometers pijpleiding in de Nederlandse EEZ is tussen 1980 en 2000 gegroeid van vierhonderd naar ruim drieduizend kilometer.

Aan weerskanten van een leiding of kabel op de zee­bodem geldt een veiligheidszone van 500 meter. Daarbinnen mogen geen activiteiten in de bodem plaatsvinden. Zowel kabels als pijp­leidingen in de Noordzee vallen onder de mijnwet­geving.