Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 ligt ter inzage

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 wijst een deel van de eerder bepaalde zoekgebieden voor windenergie op de Noordzee aan als windenergiegebieden op zee. Dit Aanvullend Ontwerp is eind oktober door de ministerraad aangenomen en ligt ter inzage. Tot en met maandag 20 december 2021 is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het gaat bij deze aanwijzing om een ruimtelijke reservering van windenergiegebieden, waarbinnen vervolgens verder wordt onderzocht óf, en zo ja, waar op de Noordzee de windparken het best ontwikkeld kunnen worden.

Ruimtelijke ontwikkeling Noordzee

De centrale opgave voor het Programma Noordzee 2022-2027 is om de juiste maatschappelijke balans te vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee, een van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem. Het programma combineert onder andere de extra opgaven voor windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart.

Zienswijze indienen

De milieueffecten van het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 zijn uitgewerkt in het aanvullend milieueffectrapport (PlanMER) inclusief een Passende beoordeling. In de Kennisgeving Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 leest u hoe u een zienswijze kunt indienen op dit Aanvullend Ontwerp en het PlanMER inclusief Passende beoordeling. U leest er ook over de verdere procedure.
Alle documenten staan vanaf dinsdag 9 november 2021 op het Platform Participatie.