Internationaal artikel over effectbeoordeling offshore wind – met bijdrage van Wozep

Vanuit de projecten die Waardenburg Ecology heeft gedaan voor Wozep heeft ecoloog Astrid Potiek meegewerkt aan een internationaal artikel over de effectbeoordeling (impact assesment) van offshore windparken. Dit artikel is recent gepubliceerd in het gerenommeerde blad Biological Conservation. Te lezen is hoe de effecten van windparken zoals aanvaringen en habitatverlies van zeevogels, kunnen worden gemodelleerd en vervolgens op populatieniveau kunnen worden beoordeeld. Er wordt immers veel gewerkt met modellen, omdat het lastig is op zee te meten. En vooral ook omdat we niet in de toekomst kunnen kijken en kunnen weten wat de effecten zijn van een nog niet gebouwd windpark.

De studie schetste drie stappen voor het verminderen van de effecten van offshore wind op zeevogels: vermijden, mitigeren en natuurherstel. Hoewel er inspanningen kunnen en moeten worden geleverd om de effecten van de ontwikkeling van windenergie op zeevogels zoveel mogelijk te vermijden en te verminderen, concluderen de onderzoekers op basis van de modellering dat het beperken van de effecten onmogelijk is met enkel vermijding en mitigatie. De onderzoekers benadrukken het belang van aanvullende natuurherstelmaatregelen. Modelstudies zijn essentieel voor het berekenen en inschatten van de effecten van windparken en de verschillende manieren om deze te beperken. Het artikel is te lezen via de website sciencedirect.