Vijf jaar Wozep-kennis in kaart gebracht

In een langlopend onderzoeksprogramma zoals Wozep is het goed om tussentijds terug te kijken en te beschouwen wat het resultaat is van al het uitgevoerde onderzoek. Daarom gaven we ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV in 2021 de opdracht om in beeld te brengen wat Wozep de afgelopen vijf jaar aan inhoudelijke kennis opleverde. Het evaluatierapport dat daaruit voortkwam, is vers van de pers.

Wozep onderzoekt de impact die windenergie op zee op beschermde soorten heeft. Het programma startte in 2016 vanuit het idee dat een centraal, door de overheid aangestuurd onderzoeksprogramma efficiënter en daarmee goedkoper is dan onderzoek per windpark. Op deze manier bewaken we de samenhang van de onderzoeksprojecten beter. In het eerste jaar van Wozep schreven we een meerjarenprogramma: we formuleerden de kennisvragen met een uitwerking naar de onderzoekslijnen voor de periode 2016-2021 (later verlengd tot 2023).

Copyright DMP - Gewone zeehond - Phoca vitulina - 003_© Dutch Maritime Productions

Gewone zeehond (phoca vitulina) ©Dutch Maritime Productions

Balans opgemaakt

Het evaluatierapport maakt de balans op. Het laat zien in welke mate de kennisvragen van toen beantwoord zijn, of de kennis betrouwbaar genoeg is om te gebruiken in beleid en beheer, hoe nieuwe inzichten zijn gebruikt en welke kennisleemtes nog open staan. Vragen die we onszelf stelden zijn: kunnen bepaalde onderzoekslijnen worden afgebouwd of nog niet? Op welke manier passen beleidsmakers de Wozep-kennis toe in het realiseren van windenergie op zee? En: welke verbeterpunten zien we hierbij?

Goede stappen gezet, aanvullend onderzoek blijft nodig

De conclusie: we hebben belangrijke stappen gezet naar meer inzicht in de effecten op vogels, zeezoogdieren, benthos en vleermuizen. Maar er is ook nog aanvullend onderzoek nodig om betrouwbaar aan te kunnen geven wat het effect op de populaties van beschermde soorten is. Zo is er op het vlak van impulsgeluid en zeezoogdieren behoorlijk goed inzicht, terwijl dat bij vleermuizen moeilijker ligt. Dit omdat dit nieuwer onderzoek is, er nog veel gegevens (zoals populatiegrootte van soorten) onbekend zijn en de meetmethoden zich nog in een innovatief stadium bevinden.

Naast de genoemde uitkomsten geeft het rapport een mooi, gestructureerd overzicht van de tot nu toe behaalde resultaten. Het is belangrijke input voor het meerjarenprogramma tot en met 2030, dat Wozep momenteel voorbereidt.

Het rapport ‘Wozep midterm evaluation 2021’ (pdf, 1 MB) is te vinden op het Noordzeeloket.