Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onder meer verantwoordelijk voor de vormgeving van het integrale waterbeleid en het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Het OSPAR-verdrag vormt de basis voor de (internationale) samenwerking en afstemming van het met de diverse partijen op gebied van mariene milieu, ecologie en biodiversiteit in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee. De Bonn Overeenkomst (Bonn Agreement) regelt de samenwerking van de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen.

Rijkswaterstaat legt boeien

Inspectie Leefomgeving en Toezicht (ILT)

De inspectie is voortgekomen uit de samenvoeging van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat als gevolg van de departementale herindeling. De ILT maakt onderdeel uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De ILT Inspectie draagt zorg dat de 'maatschappij' de wet- en regelgeving op het terrein van duurzame leefomgeving en fysieke veiligheid naleven. Tot de domeinen van de ILT behoren onder meer de lucht- en scheepvaart. De ILT controleert de benodigde bescheiden (certificaten van schepen en bemanning), technische staat van de schepen, en onderzoekt de oorzaak van ongevallen en kijkt tevens naar de leef/arbeidsomstandigheden. Hierbij behoren ook de zgn. Flagstatecontrol en Portstatecontrol in de haven.

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het ministerie van I&W. De organisatie beheert en ontwikkelt de nationale netwerken van hoofdwegen, - vaarwegen en – watersystemen. In het kader van de KW werkt RWS aan een vlotte en veilige doorstroming van het (scheep)verkeer, een schoon en gebruikersgericht landelijk verkeerswegennet. Het integraal Beheerplan Noordzee (herziene versie 2011) beschrijft de uitvoering en handhaving van het Noordzeebeleid. De drie pijlers onder het integrale Noordzeebeheer zijn een gezonde, veilige en rendabele zee. Hier worden de volgende handhavingsactiviteiten verricht: toezicht en opsporing van strafbare lozingen van scheepsgebonden en ladinggebonden afval van schepen; signalering van verontreinigingen en algenvlekken; toezicht en opsporing van strafbare verkeersgedragingen, toezicht en handhaving zandwinningsactiviteten en verspreiding baggerspecie.

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Is coördinerend beheerder voor de Noordzee met een loketfunctie voor alle bestuurlijke partners en voor burgers en bedrijven. De eigen kerntaak is het beheer van de Noordzee als watersysteem, inclusief waterbodem, profiel en onderhoud van vaargeulen, markering van vaarwegen en gevaren. De dienst handhaaft verleende vergunningen en ontheffingen en zorgt voor een effectieve en efficiënte aanpak van incidenten. Daarnaast reguleert de dienst het gebruik van de Noordzee en draagt zorg voor een adequate informatievoorziening over water en bodem, ruimtegebruik en hydro-meteosituaties.

Sinds 1 januari 2014 is Rijkswaterstaat Zee en Delta verantwoordelijk voor de vergunningverlening van activiteiten op Antarctica vanuit Nederland.

Rijksrederij

De Rijksrederij is onderdeel van Rijkswaterstaat Zee en Delta. De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Rijkswaterstaat. Daarnaast adviseert de Rijksrederij over nautische zaken en vlootmanagement.
Informatiefolder over de Rijksrederij (pdf, 346 kB).