Economische Zaken en Klimaat

De onderstaande beheertaken die samenhangen met het gebruik van de Noordzee, zijn in handen van het ministerie van Economische Zaken.

Directoraat-Generaal Klimaat en Energie

Enkele relevante taken van dit DG zijn:

  • Het ontwikkelen en implementeren van beleid ten aanzien van het tegengaan van klimaatverandering en het werken aan een klimaatneutrale samenleving in de context van het door Nederland nakomen van Europese en internationale klimaatafspraken;
  • het zorg dragen voor een optimale ordening en werking van de markten van energie en bijbehorende wetgeving;
  • het zorg dragen dat de Nederlandse bodemschatten optimaal en veilig worden benut.

Schelpenwining in de Waddenzee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. We zien toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het toezicht. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet. .

SodM houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Indien nodig kan SodM de naleving afdwingen. Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over mijnbouwactiviteiten. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert de aanvraagprocedure (tender) voor de vergunningen van nieuwe windparken.