Justitie en Veiligheid

De onderstaande beheertaken die samenhangen met het gebruik van de Noordzee, is in handen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waterpolitie

Dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten

De waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

De waterpolitie:

  • Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels.
  • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving.
  • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
  • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
  • Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.
  • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
  • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.
  • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
  • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Met wie werkt de waterpolitie samen?

Afhankelijk van de vraag of toedracht, werkt de waterpolitie samen met recherchediensten, de Zeehavenpolitie, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en lokale havendiensten. In Europees verband is er samenwerking met internationale politieorganisaties binnen Aquapol en The European Association of Airport and Seaport Police (EAASP).

Openbaar Ministerie i.s.m. Kustwacht

Er is een officier van justitie van het Functioneel Parket benoemd voor de portefeuille Noordzee. De Noordzeeofficier neemt plaats in de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN) en heeft de leiding over de Noordzee gerelateerde strafrechtelijke onderzoeken. Onderzoeken op het gebied van commuun strafrecht (drugs, uitbuiting etc. gepleegd op zee of aan boord van een Nederlands schip) worden geleid door officieren van het Landelijk Parket en de plaatselijke parketten. De reguliere zaken op het gebied van milieu, verkeer/veiligheid en visserij evenals een milieucrisis/ramp op de Noordzee worden door het Functioneel Parket behandeld.
Binnen het werkgebied van het Functioneel Parket is sprake van verschillende soorten zaken. Zo is er een stroom “standaardzaken” die ziet op de overtredingen op het gebied van overtreden verkeersregels, schenden veiligheidszones, kleine lozingen en administratieve omissies op het gebied van visserij.
Daarnaast speelt de strafrechtelijke handhaving een rol bij ernstige overtredingen en misstanden. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan ernstige arbeidsongevallen, ernstige misstanden in de visserijen en grote verontreinigen.

Vreemdelingenbeleid/grenstoezicht

DG Vreemdelingenzaken is vanuit de handhaving betrokken via één van de prioriteiten van de Kustwacht, nl. grenstoezicht en de bestrijding van illegale migratie. Deze taken worden, onder het gezag van de staatssecretaris van VenJ, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar).