Achtergronddocumenten Mariene strategie deel 1

Hieronder de geraadpleegde documenten

Assessment methodology for impulse noise (pdf, 7.5 MB) (Arcadis, 2020)

Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances, 1983, as amended by the Decision of 21 September 2001 by the Contracting Parties to enable the Accession of Ireland to the Agreement, (Bonn, 2001)

Ainslie, M.A., et al., Assessment of natural and anthropogenic sound sources and acoustic propagation in the North Sea, TNO-DV 2009 C085 (2009)

Ainslie, M.A., et al., Standard for measurement and monitoring of underwater noise, Part I: physical quantities and their units (pdf, 598 kB), TNO-DV 2011 C235 (2011)

Arts, F.A., Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 – 2008 (pdf, 4.5 MB), RWS Waterdienst BM 09.08.(2009)

Baretta-Bekker  J.G., Bot P., Prins T. & Zevenboom W., Report on the second application of the OSPAR Comprehensive Procedure to the Dutch marine waters, OSPAR EUC 08/2/6-E(L) (2007)

Besluit van 23 augustus 2010, houdende wijziging van het Waterbesluit in verband met de implementatie en de uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie, Staatsblad  nr. 330 (Den Haag, 2010)

Besluit van het informele overleg van EU Mariene Directeuren, BRNO (28-29 mei 2009)

Besluit van 4 juli 1994, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van de Wet milieubeheer (pdf, 113 kB), (1994)

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem, Staatsblad nr. 469, (Den Haag, 2007)

Besluit van 12 november 2009, nr. 09.003229 tot vaststelling van regels inzake de organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen op de Noordzee, (Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2009) Staatscourant nr. 18323  (Den Haag, 2009)

Besluit van 30 november 2009, houdende regels ter uitvoering van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water, (Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009) Staatsblad nr. 15 (Den Haag, 2010)

Boon, A.R., et al., Monitoring and researching ecological effects of Dutch offshore wind farms- Masterplan (pdf, 2.6 MB), (Deltares 2010)

Bos, O.G., et al, Biodiversity hotspots on the Dutch continental shelf. A marine strategy framework directive perspective, IMARES rapport nr. C071/11 (Wageningen, 2011)

Camphuysen, C.J., Siemensma, M.L., Conservationplan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands, NIOZ Report Royal Netherlands Institute for Sea Research (Texel, 2011)

CBS, Economic description of the North Sea for the Netherlands (pdf, 688 kB), (Voorburg, 2010)

CBS, Environmental accounts of the Netherlands 2010, (Voorburg, 2010)

Collie, J.S. et al, ‘A quantitative analysis of fishing impacts on shelf-sea benthos’, Journal of Animal Ecology, Vol. 69 (2000)

Convention on environmental impact assessment in a transboundary context, done at Espoo, (Finland, 1991)

‘Cost based Approach’ Europese handreiking economische analyses KRM, §4.3

CPB, Planbureau voor de Leefomgeving, Welvaart en Leefomgeving, (2006)

Deltares, Hydromorfologische ingrepen in de Nederlandse kustwateren (pdf, 1.3 MB), (2010)

Deltares, IMARES, Determination of Good Environmental Status. Implementation of the Marine Strategy Framework Directive for the Dutch part of the North Sea Background document 2 (of 3) (pdf, 1.2 MB), (Delft, 2011)

Deltares, IMARES, Environmental targets and associated indicators. Implementation of the Marine Strategy Framework Directive for the Dutch part of the North Sea Background document 2 (of 3) (pdf, 1.5 MB), (Delft, 2011)

Deltares, IMARES, Initial Assessment, Implementation of the Marine Strategy Framework Directive for the Dutch part of the North Sea Background document1 (of 3) (pdf, 9.4 MB), (Delft, 2011)

Deltares, IVM, Microplastic Litter in the Dutch Marine Environment (pdf, 5.4 MB), (Delft, Amsterdam, 2011)

DHV, Projectnota/MER Aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust, (Den Haag, 2010)

Die Bundesregierung, Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie RICHTLINIE 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie). Entwurf Anfangsbewertung der deutschen Nordsee, nach Artikel 8 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Stand 14.10.2011

Die Bundesregierung, Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie RICHTLINIE 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie). Entwurf Beschreibung eines guten mweltzustands für die Deutsche Nordsee, nach Artikel 9 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (pdf, 1.4 MB), Stand 14.10.2011

Die Bundesregierung, Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie RICHTLINIE 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie). Entwurf Festlegung von Umweltzielen für die Deutsche Nordsee, nach Artikel 10 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (pdf, 1.6 MB), Stand 14.10.2011

Duin, van C.F., et al.,  MER Winning suppletiezand Noordzee 2008 t/m 2012, Grontmij (Houten, 2010)

Duren, van, L., et al., Plan van aanpak Natuurherstelplan Waddenzee. Thema 3: Biobouwers in de Waddenzee, (2009)

Ecorys, Baseline Scenario Marine Strategy Framework Directive (pdf, 423 kB), (Rotterdam, 2010)

Essink, K., et al., Wadden Sea Quality Status Report, (2004)

EU Working Group on Economic Assessment, Economic and Social Analysis for the Initial Assessment for the Marine Strategy Framework Directive: the Guidance document, (Brussel, 2010)

European Environment Agency. European habitat type hierarchical view, EUNIS Website

Europese Commissie, Besluit van de Commissie van 1 september 2010 tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren  2010/477/EU, (Brussel 2010)

Europese Commissie, Common Understanding of (Initial) Assessment, Determination of Good Environmental Status (GES) and Establishment of Environmental Targets. (Brussel, 2010).  Guidance adopted by EU Marine Directors, Warsaw, 7-9 December 2011

Europese Commissie,  Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards, (Brussel, 2011)

Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 17 maart 2010 betreffende de monitoring van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen, (2010/161/EU) (Brussel, 2010)

Federale overheidsdienst. Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren, Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1a & 1b

Federale overheidsdienst. Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Socio-economische analyse van het gebruik van de Belgische mariene wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten (pdf, 3.2 MB), Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1c

Federale overheidsdienst. Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Omschrijving van de Goede Milieutoestand & vaststelling van Milieudoelen (pdf, 458 kB), Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 9 & 10

Goss-Custard J. D., et al., ‘When enough is not enough: shorebirds and shellfishing’, The Royal Society (2003)

Van Franeker, J.A.,  Fulmar Litter EcoQO Monitoring in the Netherlands 1979-2008 in relation to EU Directive 2000/59/EC on Port Reception Facilities Report C027/10, IMARES (Wageningen, 2010)

Van Franeker, J.A., ‘Monitoring plastic ingestion by the northern fulmar Fulmarus glacialis in the North Sea’ Environmental Pollution (pdf, 1.2 MB), nr. 159/10 (2011) 2609-2615

Gils,van, J. & Friocourt, Y., Doelbereik KRW stoffen in de Noordzee - deel 2 : scenarioberekeningen, Deltares rapport Z4441, (Delft, 2009)

Goudswaard P.C., Perdon K.J., Jol J., Kesteloo J.J., van Zweeden C. &  Troost K., Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. Bestandsopname 2011 (pdf, 2.6 MB), Imares rapport C094/11 (2011)

Hislop, J.R.G., Changes in North Sea gadoid stocks, ICES Journal of Marine Science’, vol. 53, nr. 6 (1996)

HM Government, UK Initial Assessment and Proposals for Good Environmental Status, Marine Strategy Framework Directive consultation, (March 2012)

Hueting, R., Nieuwe Schaarste en Economische Groei, (Amsterdam, Brussel, 1974). Engelse vertaling

ICES Advisory Commission, Report of the Working Group on Elasmobranch Fishes, ICES CM 2010/ACOM (June 2010, Portugal)

ICES, Sandeel advice for the North Sea, (2011)

International Maritime Organisation, Noise from commercial shipping and its adverse impacts on marine life- Report of the Correspondence Group (pdf, 255 kB), IMO MEPC 61/19 (2010)

International Maritime Organization, International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978, (MARPOL 73/78)

International Maritime Organization, International Convention for the control and management of ships ballast water & sediment, (London, 2004)

International Maritime Organization, Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling to Minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species, (London, 2011)

International Maritime Organisation, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, (2011)

Internationale Rijncommissie, Aktionsprogramm ‘Rhein’ 8 Rheinministerkonferenz, (Straatsburg, 1987)

Jak, R.G., et al., Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee (pdf, 6.4 MB), IMARES rapport nr. C065/09 (Wageningen, 2009)

Kaiser, M.J. et al., ‘Modification of marine habitats by trawling activities: Prognoses and solutions’, Fish and Fisheries, Vol. 3 (2002)

Kater, B. et al., Seismisch onderwatergeluid op het NCP (pdf, 8.5 MB), Arcadis (2011)

Keijser, X.,  Van der Veeren, R.J.H.M.,  Economic and social analyses for the Marine Strategy Framework Directive. Part 1: Initial Assessment (pdf, 2.8 MB), (2011).

Koeman J. H., Veen J., Brouwer E., Huisman de Brouwer L. and Koolen J. L., Residues of chlorinated hydrocarbon insecticides in the North Sea environment, Helgol, Wiss. Meersunters 17 (1968)

KRW-stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015

LEI, Cost effectiveness analyses for MSDF measures on the North Sea, (2011)

LEI, The current cost of avoiding degradation of the Dutch North Sea Environment (pdf, 2.4 MB), (Den Haag 2010)

Lindeboom, H.J., et al., Ecologische atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming (Wageningen, 2008), Niet digitaal beschikbaar

Lindeboom, H.J., et al., ‘Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a compilation’, Environmental Research Letters, Vol. 6 nr. 3 (2011)

Loon, van, W.M.G.M., Verschoor A. J. and A Gittenberger A., Benthic Ecosystem Quality Index 2: Design and calibration of the BEQI-2 WFD metric for marine benthos in Transitional waters, Rijkswaterstaat Waterdienst rapport 4-5 (2011)

‘Marine Accounts Approach’, Europese handreiking economische analyses KRM, §2.3

Ministerie van Defensie, Defensie Duurzaamheidsnota (pdf, 497 kB), (Den Haag, 2009)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Aanpak Natura 2000 (pdf, 138 kB), nr. 230499 Brief aan de Tweede Kamer (Den Haag, 14 september 2011)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Agenda Duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland (pdf, 575 kB), (Den Haag, 2011)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Meer waarde uit afval. DP 2011048374. Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 425 kB), (Den Haag, 25 augustus 2011)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Motie en Toezeggingen Scheepvaart.  IenM/BSK-2011/118115. Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 225 kB), (Den Haag, 26 september 2011)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Toekomstagenda Milieu en Waterbeleid, Kamerstuk 30 535 en 27 625, nr. 13 Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 401 kB), (Den Haag, 20 december 2007)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vierde Nationaal Milieubeleidsplan, Kamerstuk 27801 nr. 77 Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 2.2 MB), (Den Haag, 29 juni 2011)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Biodiversiteit beleidsvoornemen Invasieve Exoten, kamerstuk 26 407 nr. 27 Biodiversiteit, Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 445 kB), (Den Haag, 12 oktober 2007)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Natura 2000 Doelendocument (pdf, 3.2 MB), (Den Haag, 2006)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Noordzeeactieplan, Nationaal Uitvoeringsdocument DerdeNoordzeeministerconferentie,Tweede Kamer vergaderjaar 1990-1991, 21 884

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noordzee, Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen, Capaciteitsnota 2006-2010, (Rijswijk, 2006)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noordzee, Samenwerkingsregeling Bestrijding Kustverontreiniging Rijkswaterstaat-diensten (pdf, 2.1 MB), (Rijswijk, 2007)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Beheerplan Voordelta, (Den Haag, 2008)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,  Nationaal Waterplan (pdf, 20 MB), (Den Haag, 2009)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterbase, (2012) Webapplicatie

Mitra, A., Chatterjee C., Mandal, F.B., ’Synthetic Chemical Pesticides and Their Effects on Birds’, Research Journal of Environmental Toxicology (2011) Vol. 5, 81-96

Mouat, J.,  Lozano, R.L., Bateson, H., Economic impacts of marine litter (pdf, 3.8 MB), (2010)

MSFD GES Technical Subgroup on Marine Litter, Marine Litter Technical Recommendations for the Implementation of MSFD Requirements, (2011)

Olsen O.T., The Piscatorial Atlas of the North Sea, English and St. George’s Channels, Taylor and Francis, (London, 1883)

Oostenbrugge, H. van, Bartelings, H., Buisman, F.C., Verspreidingskaarten voor de Noordzeevisserij – methodiek en toepassing Natura 2000-gebieden, Rapport 2010-066 (LEI Den Haag, 2010)

OSPAR Commission, Trends in atmospheric concentrations and deposition of nitrogen and selected hazardous substances to the OSPAR maritime area, Draft CAMP Assessment, ASMO 09/6/2-E (2008)

OSPAR Commission, Assessment of the environmental impact of underwater noise, (2009)

OSPAR Commission, Marine Litter. Preventing a sea of plastic

OSPAR Commission, Nutrients in the Convention Area - Assessment of Implementation of PARCOM Recommendations, 88/2 and 89/4 (2008)

OSPAR Commission, OSPAR Decision 2000/3 on the Use of Organic-Phase Drilling Fluids (OPF) and the Discharge of OPF-Contaminated Cuttings, (2000)

OSPAR Commission, Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marine environment, (2009)

OSPAR Commission, Quality Status Report, (2010)

OSPAR Commission, Report on the second application of the OSPAR Comprehensive Procedure to the Dutch marine waters, (2008)

OSPAR Commission, MIME 11/3/4 Approaches to determining good environmental status, setting of environmental targets and selecting indicators for MSFD descriptor 8, indicator 8.2.2., (Draft) (2011)

OSPAR Commission, MSFD advice manual on biodiversity - Approaches to determining good environmental status, setting of environmental targets and selecting indicators for Marine Strategy Framework Directive descriptors 1, 2, 4 and 6 (2011)

OSPAR Commission, OSPAR MSFD Advice document on GES 7- Hydrographical conditions, OSPAR Committee of the Environmental Impact of Human Activities (EIHA), (London, 2012)

OSPAR Commission,  OSPAR’s MSFD Advice Manual on Biodiversity, (2012)

OSPAR Commission, Towards the 50% reduction target for nutrients. Assessment of Implementation of PARCOM Recommendations, 88/2 and 89/4, Publication 372/2008 (London, 2009)

Planbureau voor de Leefomgeving, Noordzee en Waddenzee: natuur en beleid, Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008, (Bilthoven/Den Haag, 2008)

Proposal assessment framework : OSPAR candidate indicator ambient underwater sound

De Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur,  Een zee van mogelijkheden. Het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee, (Den Haag, 2011)

Report of the OSPAR ICG-MSFD meeting 13-14 December 2011, ICG-MSFD(4) 11/7/1-E (London, 2012)

Revised meeting minutes of WG GES meeting 27-28 September 2011, GES 8/2012/2/rev. European Commission (Brussel, 2012)

Royal Haskoning, PlanMER, Ontwerp Nationaal Waterplan (pdf, 13 MB), (Nijmegen, 2009)

Rijksoverheid,  Atsma pleit voor  uniforme meetmethode  kunststof verpakkingsafval binnen EU, (Den Haag, 9 februari 2011)

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, (Brussel, 2000)

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, (Brussel 23 oktober 2000)

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie), (Brussel, 17 juni 2008)

Richtlijn 91/676/EG  van de Raad van 12 december 1991inzake de bescherming van water tegen verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen, (Brussel, 1991)

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, (Brussel, 1996)

Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, (Brussel, 1996)

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, (Brussel, 2001)

Richtlijn 2001/81/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, (Brussel, 2001)

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, (Brussel, 2008)

RWS Noordzee, Draft Monitoren zwerfvuil, 2005-2010 (2011)

Rozemeijer, M.J.C., Graafland, M., Effecten van zandwinning 2007 op de Natura2000-gebieden Voordelta en Noordzeekustzone vanuit het perspectief van de Natuurbeschermingswet. Bijlage RWS Noord-Holland (pdf, 4.4 MB), (2007)

Slabbekoorn, H., et al., ‘A noisy spring: the impact of globally rising underwater sound levels on fish, Trends in Ecology and Evolution’, Trends in Ecology and Evolution (2010)

Smit, C. J., et al., ‘Birds, mussels, cockles and shellfish fishery in the Dutch Wadden Sea: How to deal with low food stocks for eiders and oystercatchers?’, Marine Biodiversity, Vol. 29, Nr. 1/6 (Frankfurt am Main 1998). Te verkrijgen na betaling

Steenbergen,J. et al., To manage or not to manage? Discussion Paper on brown shrimp (Crangon crangon) fisheries, (IMARES 2011)

Taal, C. et al., Visserij in cijfers 2010, LEI rapport 2010-057 (Wageningen, 2010)

Tasker, M.L., et al., Task Group 11 Report Underwater noise and other forms of energy(JRC/ICES 2010)

Tasker, M.L., et al., The impacts of fishing on marine birds, ICES Journal of Marine Science (2000) 531-547

Tasker, M. L., Furness, R. W., Estimation of food consumption by seabirds in the North Sea, ICES Cooperative Research Report, Vol. 216, (1996)

TNS NIPO, Beleving van de Noordzee een kwalitatieve consultatie onder Nederlandse burgers over de Noordzee (pdf, 183 kB), (Amsterdam, 2011)

TNS NIPO, Enquete zeesportvisserij 2006, Algemene situatie en zeebaarsvisserij, (Amsterdam, 2007)

UNEP, About Marine Litter, (2011)

Veeren van der, R., Dekking, W., Kostenterugwinning van waterdiensten in Nederland, (2008)

Vereniging van  Nederlandse Gemeenten, Focusprogramma Zwerfafval, BAMM/U201000025

Lbr. 10/003, Brief aan de leden t.a.v. het college en de raad, (2010)

Verordening (EG) Nr. 782/2003 Van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen, (Brussel, 2003)

Verordening (EG) Nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening, (EG) nr. 88/98 (Brussel, 2004)

Wanless S., et al., Low energy values of fish as a probable cause of a major seabird breeding failure in the North Sea (pdf, 236 kB), MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, Vol. 294 (2005)

Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne