Scheepvaart (MOSWOZ)

Om kennisleemtes op te vullen en informatie te verzamelen voor beleid  is het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ) gestart

In 2019 heeft Rijkswaterstaat de cumulatieve effecten van windparken op de scheepvaartveiligheid onderzocht. Het gaat om de windparken die tot 2030 worden gebouwd op het zuidelijke deel van de Nederlandse Noordzee. In totaal gaat dat om circa 850 extra windturbines over een gebied van zo’n 1.600 km2, een oppervlakte vergelijkbaar met de provincie Limburg.

Uit dit onderzoek, uitgevoerd door het MARIN, blijkt dat met de komst van de windparken de kans op aanvaringen tussen schepen onderling beperkt toeneemt. De kans op aanvaringen en aandrijvingen met windturbines neemt wel aanzienlijk toe, met als mogelijke gevolgen letselschade of schade aan de economie (schepen en/of turbines) en het mariene milieu. De ambitie is echter om het huidige veiligheidsniveau ook tijdens en na de bouw van de windparken voort te zetten. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig voor een verantwoorde aanleg en exploitatie van de windparken die gepland zijn in de Routekaart windenergie op zee tot 2030.

De aanvullende maatregelen die worden getroffen zijn bijvoorbeeld preventieve maatregelen in en rondom de windparken, zoals het plaatsen van sensoren om zicht te krijgen op de scheepvaart, het door de Kustwacht uitbreiden van toezicht en handhaving en het eveneens door de Kustwacht introduceren van een vorm van verkeersbegeleiding vanaf 2025. Daarnaast worden er maatregelen getroffen voor extra sleep- en bergingscapaciteit en extra inzet voor Search and Rescue (SAR).

Deze maatregelen komen bovenop alle activiteiten en maatregelen voor scheepvaartveiligheid die nu al door onder andere de Nederlandse Kustwacht worden uitgevoerd.

"Bij de totstandkoming van dit maatregelenpakket zijn er ook een aantal kennisleemtes geconstateerd. Manifesteren de voorspelde risico’s zich ook daadwerkelijk en op de wijze zoals verwacht? Welke niet verwachte ontwikkelingen zien we? Hoe effectief en efficiënt zijn de maatregelen die worden ingezet voor de scheepvaartveiligheid? Ook is er behoefte aan meer informatie over de scheepvaartsituatie rondom de windparken om passend beleid te maken. Dit alles komt aan bod in programma MOSWOZ. Met dit monitoringsprogramma, dat loopt tot 2029, houden we de komende jaren de vinger aan de pols voor wat betreft de scheepvaartveiligheid op de Noordzee."

Wind op zee 2030 Gevolgen voor scheepvaartveiligheid en mogelijke mitigerende maatregelen. (pdf, 19 MB)