Sociaal-economische analyses 2021

Natural capital accounting for the Nort-East Atlantic area (pdf, 2.1 MB)

PUC rapportendatabase

Op 1 oktober jl. heeft de OSPAR ministersconferentie de nieuwe Noordoost Atlantische Milieu Strategie vastgesteld. Een van de doelen die daarin staat beschreven is dat ‘Tegen 2025 OSPAR zal beginnen met het analyseren van ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal door maximaal gebruik te maken van bestaande kaders om menselijke activiteiten en de gevolgen daarvan te erkennen, te beoordelen en consequent te verantwoorden bij de uitvoering van ecosysteemgericht beheer’.

Nederland heeft als voorzitter van de economie werkgroep binnen OSPAR het initiatief genomen om een eerste versie van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor de Noordoost Atlantische Oceaan te laten uitwerken. Hierbij is zo nauw mogelijk aansluiting gezocht bij het in maart 2021 door de Statistische Commissie van de Verenigde Naties vastgestelde kader voor ecosysteemrekeningen . Dit statistische kader bestaat uit 5 onderdelen en vormt een leidraad voor de meting van de verschillende bestanddelen van natuurlijk kapitaal van een ecosysteem, in termen van de toestand van het ecosysteem en zijn vermogen om ecosysteemdiensten te leveren, en voor de wijze waarop de nodige informatie moet worden georganiseerd. In dit rapport is een eerste opzet uitgewerkt voor ieder van deze rekeningen.

How to come to a more circular (management) system of fishing gear in the OSPAR-region. (pdf, 7.8 MB)

Het doel van dit rapport is om de verschillende fasen van de levenscyclus van vistuig in de OSPAR-regio te analyseren. Welke kennisbouwstenen kunnen bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van een meer circulair en duurzaam vistuigsysteem, inclusief de introductie van de EPR, in de OSPAR-regio in het kader van de EU SUP-richtlijn?
De in dit rapport gehanteerde methodiek bestaat uit een literatuuronderzoek, verkennende interviews, een enquête over de EPR-regeling voor vistuig, resulterend in een SWOT-analyse. Een "snowball"techniek werd gebruikt om meer interessante contactpersonen en relevante literatuurbronnen te verzamelen.

Exploring the future together - a scenario analysis for the OSPAR region (pdf, 2.9 MB)

Dit onderzoek beoogt de volgende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden:
• Wat zijn mogelijke toekomstige toestanden van de blauwe economie van OSPAR in 2030?
• Wat zijn de belangrijkste sociaaleconomische onzekerheden bij het begrijpen van mogelijke drijvende krachten achter verandering voor verschillende economische activiteiten in en rond de Noordoost-Atlantische Oceaan