Sociaal-economische analyses 2018

Het rapport biedt inzicht in de vraag of er technieken voorhanden zijn die in Nederland toegepast zouden kunnen worden indien er strenger beleid zou zijn om impuls onderwatergeluid bij heien en continu onderwatergeluid bij scheepvaart te verminderen.

Daarbij is speciaal gekeken naar de kosten, baten en toepasbaarheid van dergelijke technieken in Nederland. Daarnaast is een vergelijkbare analyse uitgevoerd met betrekking tot de hypothetische uitbreiding van het MyBeach-concept als maatregel om zwerfvuil langs stranden tegen te gaan langs de gehele Nederlandse kust.

De studie laat zien dat het momenteel technisch haalbaar is om met bestaande technieken striktere normen te halen voor impuls geluid dan die momenteel in Nederland worden toegepast.

Dit geldt ook voor het toepassen van strengere regelgeving om continu onderwatergeluid door scheepvaart te verminderen. Aangezien de Nederlandse maritieme sector een sterke track record heeft op het gebied van onderwatergeluid en scheepvaart, zou een strengere regelgeving kansen bieden voor de Nederlandse maritieme sector (kennisinstellingen etc), maar het kan ook leiden tot ook hogere kosten voor scheepseigenaren. Deze laatsten zouden kunnen worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lagere havengelden indien zij mitigerende maatregelen zouden nemen.

Voor wat betreft de uitrol van het MyBeach concept blijkt het door het ontbreken van de noodzakelijke informatie niet mogelijk om de kosten en potentiële kostenbesparingen te bepalen. Echter de toepassing van dit concept zal waarschijnlijk leiden tot een gedragsverandering met als gevolg schonere stranden, minder afval in zee en lagere schoonmaakkosten voor gemeenten.