Noordoost-Atlantische regionale samenwerking

De overkoepelende thema’s in het beleid voor de Noordzee zijn ruimtelijke planning, het bereiken en behouden van de goede milieutoestand en de zorg voor een goede balans tussen enerzijds functies en gebruik en anderzijds de draagkracht van het Noordzeesysteem. Verplichtende verdragen en samenwerkingsovereenkomsten in de Noordoost-Atlantische regio ondersteunen dit beleid, niet alleen voor de Noordzee, maar ook voor andere wateren in het gebied.

OSPAR, ASCOBANS en AEWA

De Oslo-Parijs Conventie (OSPAR) beschermt het mariene milieu in het gehele Noordoost-Atlantische gebied. In de praktijk gaat dat grotendeels via de nationale uitwerking van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Voor de bescherming van kleine walvisachtigen en migrerende watervogels zijn in de regio twee overeenkomsten gesloten. De eerste, ASCOBANS, beschermt kleine walvisachtigen in de Oostzee, de Noordoost-Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee. De tweede, AEWA, heeft tot doel het behouden of herstellen van een gunstige staat van instandhouding van watervogels die tussen Afrika en Europa trekken.

Verdragen van Bonn en Bern en het Espoo-verdrag

Trilateraal hebben Nederland, Denemarken en Duitsland onder het mondiale Verdrag van Bonn de Overeenkomst Zeehonden Waddenzee gesloten.
Een bredere doelstelling heeft het Verdrag van Bern dat is gesloten om in álle Europese mariene wateren alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten én hun natuurlijke leefmilieus in stand te houden.
Het Espoo-verdrag tot slot verplicht de kuststaten in de NO-Atlantische regio tot het uitwisselen van milieueffectrapportages voor grensoverschrijdende activiteiten en/of de mogelijke effecten daarvan. Het verdrag geeft ook bepalingen voor het voorkomen van afwenteling van die effecten.