Europese verplichtingen en samenwerkingsverbanden

De overkoepelende thema’s in het beleid voor de Noordzee zijn ruimtelijke planning, het bereiken en behouden van de goede milieutoestand en de zorg voor een goede balans tussen enerzijds de functies en het gebruik en anderzijds de draagkracht van het Noordzeesysteem.

Voor de EU-lidstaten gelden diverse (verplichtende) richtlijnen ter bescherming van het Noordzeesysteem:

  • De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) eist de goede milieutoestand in elke nationaal beheerde zee
  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de ecologische toestand en de chemische toestand van de kustwateren (tot 1 mijl uit de kust)
  • Natuurwaarden op en in de Noordzee worden beschermd door de Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR)
  • De Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning (MRP) bevordert de harmonisering en onderlinge afstemming van het ruimtegebruik op de Noordzee;
  • Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) reguleert de visserijdruk.

In het kader van de duurzaamheids- en biodiversiteitsdoelstellingen en de noodzakelijke energietransitie zijn de Europese strategieën voor een duurzame blauwe economie, biodiversiteitsbescherming, voor versterking van energiewinning door windparken op zee en voor plastic in een circulaire economie van belang. De doelstelling van reductie van CO2-emissies werkt sterk door in het benutten van de Noordzee voor opwekking van groene energie.