Samenwerking Noordzeelanden

De overkoepelende thema’s in het beleid voor de Noordzee zijn ruimtelijke planning, de goede milieutoestand en de zorg voor een goede balans tussen enerzijds de functies en het gebruik en anderzijds de draagkracht van het Noordzeesysteem.

De landen rondom de Noordzee beheren allemaal hun eigen deel van de Noordzee. Daarbij hebben zij veelal dezelfde belangen. De zee en de levende natuur zijn niet aan grenzen gebonden. Daarom moeten de Noordzeelanden hun beleid, beheer en gebruik goed op elkaar afstemmen, binnen de mondiale en Europese kaders. Daarnaast is het van meerwaarde dat deze landen bredere samenwerking zoeken, kennis delen, een gemeenschappelijke visie op het Noordzeebeleid ontwikkelen en samen indicatoren ontwikkelen voor een grensoverschrijdende monitoring van het Noordzeesysteem.

Op het hoogste politieke niveau organiseren voeren de Noordzeelanden van tijd tot tijd een ambtelijk voorbereide Noordzeeministersconferentieoverleg over Noordzeeaangelegenheden. Binnen de North Seas Energy Cooperation (NSEC) werkt Nederland samen met België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en de Europese Commissie aan het faciliteren van de offshore energietransitie op de Noordzee, onder andere middels een driejarig werkprogramma, dat in verschillende internationale werkgroepen wordt uitgevoerd.

Ruimtelijke planning en ecologie zijn permanent aandachtspunten van overleg en samenwerking. Het Verdrag van Bonn bijvoorbeeld gaat over de bescherming van migrerende diersoorten en de Bonn Oovereenkomst over samenwerking bij het bestrijden van milieuverontreiniging (olie) als gevolg van incidenten en calamiteiten.

De Noordzeelanden werken de EU-Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning gezamenlijk grensoverschrijdend uit. Dat gebeurt in de North Sea Region Maritime Spatial Planning Collaboration Group.