Economische Zaken

De onderstaande beheertaken die samenhangen met het gebruik van de Noordzee, zijn in handen van het ministerie van Economische Zaken.

Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging (ETM)

Verleent vergunningen voor de olie- en gaswinning en is betrokken bij de grootschalige ontwikkeling van de opwekking van energie uit wind op de Noordzee.

Schelpenwining in de Waddenzee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het zekerstellen dat de mijnbouw en het transport van gas en/of olie op een juiste wijze wordt uitgevoerd is een taak van SodM. Dit wordt in het kader van de KW uitgevoerd door toezicht te houden op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen.
Vooral de aspecten van veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en de daarbij behorende bodembewegingen zijn hierbij van belang. SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen en winnen van delfstoffen en het transport en distributie van gas door buisleidingen. Aanvaring van productie- en boorplatformen is een van de grote risico’s voor de veiligheid en het milieu bij olie- en gaswinning op de Noordzee. Op de uitvoering wordt toezicht gehouden. Daarnaast heeft SodM als taak het handhaven van/toezicht op de lozingsvoorschriften evenals de opsporing van arbeidsongevallen op mijnbouwinstallaties en offshore windmolenparken.

Directoraat-Generaal Natuur en Regio

Is verantwoordelijk voor het realiseren van de internationale biodiversiteitsdoelstelling in het Nederlands deel van de Noordzee. De organisatie doet dat door het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederlandse wetgeving en het van toepassing verklaren van de Natuurbeschermingswet in de EEZ. Daarnaast wijst het DG beschermde mariene gebieden aan op grond van het OSPAR-verdrag.

Directoraat-Generaal Agro

Ontwikkelt beleid gericht op verantwoorde visserij, evenwichtige exploitatie van visbestanden en een goede balans tussen de visserij en natuurwaarden. Dit in nauwe relatie met de partners in het Europees Visserijbeleid en met de belanghebbende sector.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA houdt toezicht op de uitvoering van de visserij op zee en in de kustgebieden. Wetgeving voor de zeevisserij vindt haar grondslag in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), dat in diverse gedetailleerde EU-verordeningen is uitgewerkt. Europees visserijbeleid moet overbevissing voorkomen en zorgen voor gezonde visbestanden. Het duurzame beheer geschiedt op de eerste plaats door middel van het vaststellen van jaarlijkse visquota, waarmee de noodzaak van een accurate vangstregistratie gepaard gaat. Als tweede component geldt het reguleren van de wijze waarop de visserij op zee uitgevoerd wordt, met bijvoorbeeld bepalingen voor het maximaal toegestane motorvermogen en het gebruikte vistuig en visserijmethode.
Beroepsvissers moeten zich daarom op de Noordzee houden aan de Europese visserijregels. In de Nederlandse kustwateren en binnenwateren gelden ook nationale regels, mede voor sportvissers. De organisatie opereert grotendeels op basis van regelgeving en internationale overeenkomsten (verdragen). Daarnaast werkt zij intensief samen met de (inter)nationale handhavingspartners.