Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Als onafhankelijk platform brengt het OFL de samenwerking tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties verder. Vooral op onderwerpen die gaan over de fysieke leefomgeving –de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.

Het Noordzeeoverleg is een project van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Noordzeeoverleg

In juni 2020 is in het Noordzeeoverleg het Akkoord voor de Noordzee tot stand gekomen. De partijen in het Noordzeeoverleg gaan nu, met brede steun van de Tweede Kamer, verder met de uitvoering van het Akkoord. Sybilla Dekker is onafhankelijk OFL-voorzitter van het Noordzeeoverleg (link naar biografie).

Wie nemen deel aan het NZO?

De partijen die vanaf begin 2019 als initiatiefnemers in het Noordzeeoverleg aan de slag zijn gegaan, zijn: Greenpeace, TenneT, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA, Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

De vertegenwoordigers van de visserijorganisaties hebben ingestemd met het Noordzeeakkoord. Bij de achterbanraadpleging over het onderhandelaarsakkoord in de visserijsector bleek grote verdeeldheid. Uiteindelijk heeft de visserij, gezien de verdeeldheid in de achterban, niet getekend. Het is in het belang van de sector dat hun vertegenwoordiging volwaardig en met voldoende mandaat aan tafel komt bij het Noordzeeoverleg.

Hoe wordt het Noordzeeakkoord uitgevoerd?

Voor de samenwerking in het NZO en de uitvoering van het Noordzeeakkoord is het OFL Governance advies NZO opgesteld. Het NZO heeft besloten overeenkomstig aan het advies te gaan werken. Dit betekent dat de partijen samenwerken en op consensus gericht overleg voeren ter uitvoering van het Noordzeeakkoord. De clusters rijk, NGO’s, energie, maritieme sector en visserij zijn ieder met drie leden in het NZO vertegenwoordigd. De NZO-voorzitter en het NZO-secretariaat zijn voor een periode van twee jaar, in afwachting van verdere besluitvorming, bij het OFL ondergebracht.

Relatie NZO met andere beleidsprocessen

Het NZO is ingesteld zodat de rijksoverheid samen met de belangrijkste stakeholders tot gedragen keuzes en richtinggevende afspraken kan komen rondom de meest complexe, ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst van de Noordzee. Het NZO moet leiden tot een Noordzeeakkoord met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 dat als opmaat dient voor het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027.