Achtergronddocumenten geactualiseerde Mariene strategie deel 1 - 2018

Bronnen

 • Uitheemse mariene soorten in Nederland (pdf, 3 MB)

  Auteurs:
  Dr. A. Gittenberger
  Drs. M. Rensing
  K.H. Wesdorp Msc.

  In opdracht van:
  Directie Natuur & Biodiversiteit, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Authors:
       Dr. A. Gittenberger
      Drs. M. Rensing
      K.H. Wesdorp Msc.

Issued by:

The Department of Nature & Biodiversity of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality & the Office for Risk Assessment and Research of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority.

 • Europees Parlement, Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (2013) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1380-20140101
 • Wageningen Economic Research, Wageningen Economic Research, The cost of degradation of the Dutch North Sea environment : a study into the costs of avoiding degradation and the applicability of the Ecosystem Services approach (2018)

http://edepot.wur.nl/432050

 • Planbureau voor de Leefomgeving, De toekomst van de Noordzee, De Noordzee in 2030 en 2050: een scenariostudie (2018)

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-toekomst-van-de-noordzee-2728.pdf

 • Alterra Wageningen, Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebieden. Beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms (SDFs). (2014) http://edepot.wur.nl/314181
 • Ecoauthor, T0 beoordeling kwaliteitstoestand NCP op basis van de Benthische Indicator Soorten Index (BISI) (2018)
 • EU Technical Subgroup on Underwater Noise, Monitoring guidance for Underwater Noise in European Seas, Part II: Monitoring Guidance Specifications, guidance document within the Common Implementation Strategy for the Marine Strategy Framework Directive (2014) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/lb-na-26557-en-n.pdf
 • OSPAR Commission, Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas, A guidance document within the Common Implementation Strategy for the Marine Strategy Framework Directive (2014) https://www.ospar.org/documents?v=33031