Interdepartementaal directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee.

De Coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Noordzeegebied. De opgaven die daaruit voortkomen voor het beheer van de Noordzee stemmen zij in het IDON af. Zo kan het rijk als één overheid zijn rol waarmaken in het duurzaam vormgeven van het huidig en toekomstig gebruik van de Noordzee.

In IDON werken samen: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter); Economische Zaken en Klimaat; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Defensie; Financiën; Justitie en Veiligheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, Kustwacht en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Structuurvisie op ruimtegebruik Noordzee

Het belang van de coördinerende rol van het IDON is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het is jaar na jaar drukker geworden op de Noordzee en het gebruik zal nóg intensiever worden. Het Rijk is daarom de afgelopen jaren anders gaan sturen: sterker vanuit een eigen structuurvisie op het ruimtegebruik en de daarmee verbonden maatschappelijke belangen. Overleg en afstemming over die nieuwe benadering concentreerden zich op managementniveau in het IDON.
De nieuwe benadering heeft een duidelijke vorm gekregen onder de Beleidsnota Noordzee 2009-2015 en de daaropvolgende Beleidsnota Noordzee 2016-2021. In het geldende Programma Noordzee 2022-2027 komt hij naar voren als een overkoepelende visie op een ecologisch gezonde en duurzaam gebruikte Noordzee in 2050. De balans tussen de energietransitie, de voedseltransitie en het versterken van het ecosysteem van de Noordzee heeft in die visie hoge prioriteit.