Betrokken departementen

Meerdere departementen delen in de beleidsverantwoordelijkheid voor de Noordzee.

Dat hangt onder andere samen met het veelzijdig maatschappelijk gebruik van het Noordzeesysteem en de diverse belangen die hier spelen.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat) is coördinerend departement voor het integrale Noordzeebeleid en -beheer. Andere betrokken departementen zijn: Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Defensie, Financiën, en Justitie en Veiligheid (JenV).
Verder werken verschillende ministeries en hun diensten samen binnen de Kustwacht.