Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 36

Header nieuwsbrief IDON

Aangescherpte klimaatdoelen toch mee in ontwerp-Programma Noordzee 2022-2027

Het ontwerp-Programma Noordzee 2022-2027 is bijna klaar. Maar op de valreep wordt ook de ruimtelijke inpassing van de 49 procent en 55 procent CO2-reductiedoelstellingen ingevoegd. Projectleider Tina Kelder (I&W) legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Binnenkort een nieuw Natura 2000-gebied in de Noordzee

Goed nieuws voor alken, zeekoeten en andere trekvogels op de Noordzee. De Bruine Bank, een plek waar zij graag foerageren, wordt officieel aangewezen als Natura 2000-gebied.

Een schonere Noordzee begint aan land

Er wordt steeds meer bekend over de omvang en gevolgen van de groeiende berg afval die we met zijn allen produceren. Met name de hoeveelheid plastic is een gigantisch probleem omdat het niet afbreekt. Elk stukje plastic dat in zee terecht komt, blijft ronddobberen tot het verdwijnt in de plastic soep. Dit verstoort het mariene ecosysteem. Vogels, vissen en andere zeedieren eten ervan of raken erin verstrikt.

Extra onderzoek naar de ecologische draagkracht van de Noordzee

Op 8 september 2021 heeft het Noordzeeoverleg het MONS-programma vastgesteld. Dat staat voor Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming. Het gaat om onderzoek naar de effecten van de drie transities -energie-voedsel en natuur- op de Noordzee als systeem. De ministeries van I&W, LNV en EZK stellen daarvoor de komende tien jaar 55 miljoen euro beschikbaar.

Nieuwe tools voor ruimtelijke zonering op zee

Ruimtelijke planners op de Noordzee werken in de geest van de Nationale Omgevingsvisie. Nieuw is dat ze daartoe sinds kort beschikken over het gebiedspaspoort en de gebiedsverkenning. Deze instrumenten moeten helpen om meervoudig ruimtegebruik in offshore windenergiegebieden te realiseren. Het Rijk geeft hiermee invulling aan afspraken uit het Noordzeeakkoord.

OSPAR-ministertop over nieuwe strategie 2020-2030

Tijdens de OSPAR-ministersconferentie in Lissabon op 1 oktober 2021 werd de nieuwe OSPAR-strategie voor de Noordoostelijke Atlantische Oceaan vastgesteld. Deze strategie (NEAES) moet ervoor zorgen dat dat deel van de oceaan in 2030 in een goede milieutoestand verkeert. Ilse van de Velde van het ministerie van I&W legt uit waarom dat ook belangrijk is voor de Noordzee.

Terugblik op de European Maritime Day in Den Helder

De jaarlijkse European Maritime Day (EMD) is een tweedaagse conferentie voor politici, beleidsmakers, wetenschappers, belangenorganisaties, en andere private en publieke stakeholders uit heel Europa over alles wat met geïntegreerd marien/maritiem beleid te maken heeft.