Ruimtelijke Planning Tool

Het wordt de komende decennia nog drukker op de Noordzee. Steeds meer nieuwe gebruiksfuncties dienen zich aan met een claim op de beschikbare ruimte en dat terwijl de ruimtelijke ordening al zeer complex is. Het rijk neemt daarom meer regie op het ruimtelijk beleid voor het Nederlands deel van de Noordzee. Ervaring met ruimtelijke afwegingsprocessen op het land hebben aangetoond dat het van groot belang is om bestuurlijke partners en belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijk stadium bij een proces van ruimtelijke planvorming te betrekken. Dat maakt betere regie mogelijk, leidt tot betere plannen, versoepelt de vergunningverlening en vermindert de kans op vertragende juridische procedures.

Online data en kaarten Noordzee

Essentieel is dan wel dat alle betrokken partijen de beschikking hebben over alle relevante ruimtelijke informatie. Deze data én kaartbeelden moeten online beschikbaar zijn en het moet mogelijk zijn ze te raadplegen met standaard hardware en softwareprogramma’s. Voor dit doel is een Ruimtelijke Planning Tool in ontwikkeling. Dit procesondersteunend ICT-programma maakt het mogelijk om voor een specifieke activiteit de meest geschikte locaties te vinden. Het kan helpen locaties tegen elkaar af te wegen of interacties met andere gebruiksfuncties te signaleren. Eenmaal in gebruik zal de Ruimtelijke Planning Tool aan dit Noordzeeloket worden gekoppeld.