Hydro Meteo Centra

Vrijwel alle gebruikers van de Noordzee hebben belang bij actuele gegevens over de toestand van de zee (getijden, stroming, waterhoogte en golven) en het weer (windrichting en kracht). De Hydro Meteo Centra van RWS, Noordzee (HMCN) en Zeeland (HMCZ) bieden deze informatie in de vorm van overzichten en verwachtingen. Gegevens komen van het KNMI en uit het eigen meetnet van Rijkswaterstaat. Ze voeden een uitgebreid instrumentarium van rekenmodellen. De informatie dekt de gehele Noordzee, de Waddenzee, de Eems-Dollard, het Noordelijk Deltabekken en de Zeeuwse Wateren.

Hydro Meteo Centrum Noordzee

Water- en golfhoogten

De scheepvaart, inclusief ondersteunende nautische diensten op de wal, is de belangrijkste gebruiker van deze dienstverlening. Dat geldt vooral voor het scheepvaartverkeer naar de havens van de Westerschelde, Rotterdam en Amsterdam (IJmuiden). De Hydro Meteo Centra berekenen voor de diepstliggende schepen een zogenaamde tijpoort (de tijdsspanne waarin het schip zich in de geul mag bevinden).
De centra leveren ook een belangrijke bijdrage aan de bescherming van West-Nederland tegen extreem hoog water op zee. De verwachtingen van water- en golfhoogten gelden namelijk als randvoorwaarden voor het sluitproces voor de Maeslant- de Hartel- en de Oosterscheldekering.

Hydro Meteo Centra

Verder ligt er nog scala aan ondersteunende taken zoals: informatievoorziening bij incidenten en bergingen, ondersteuning kustsuppleties, aanvullende informatie MWTL metingen, peilbeheer RWS en Waterschappen en optimalisatie spuibeheer, recreatie, verwerking lodingsgegevens, vaarplanning, verspreiding milieu gevaarlijke stoffen en opsporing drenkelingen.
De diensten van de Hydro Meteo Centra zijn primair gericht op de Rijksoverheid, maar zijn ook beschikbaar voor het grote publiek. De informatie is beschikbaar via de gemeenschappelijke website.

Waterdata

Rijkswaterstaat levert actuele waterdata over verschillende onderwerpen

 • Waterstanden
 • Waterafvoer en stroomsnelheid
 • Golven
 • Getij
 • Stroming
 • Watertemperatuur
 • Zoutgehalte
 • Wind
 • Lucht
 • Waterkwaliteit
 • Historische waterkwantiteit- en waterkwaliteitsgegevens

Naar Rijkswaterstaat/Waterdata