Toets 4 – Mitigeren

Als een activiteit niet te vermijden significant negatieve ecologische effecten heeft, moet de initiatiefnemer maatregelen nemen om deze te beperken conform de Natuurbeschermingswet.

De initiatiefnemer dient een maatregelenplan in waarin gedetailleerd is beschreven:

  • welke (aspecten van de) activiteiten wanneer en onder welke omstandigheden negatieve effecten veroorzaken;
  • wat die effecten zijn qua aard, omvang, tijd en plaats;
  • welke maatregelen de negatieve effecten zoveel mogelijk zullen voorkomen (werking, uitvoering en uiteindelijk resultaat).

Het bevoegd gezag toetst of het mitigatieplan voldoende is onderbouwd.