Binnen territoriale zee

Binnen de territoriale zee zijn dat vijf zones die worden begrensd door lijnen op de gemeentegrens, 1 zeemijl, 3 zeemijl, 6 zeemijl. De territoriale zee wordt begrens door de12 zeemijl uit de kust.

Nederlandse territoriale zee

Strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn die gevormd wordt door de rechte basislijn vastgelegd in de Wet grenzen territoriale zee en de 0 meter dieptelijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt (volledige rechtsmacht).

Gemeente/provinciegrens

Gehanteerd voor bestuurlijke doeleinden. De bevoegdheden van de aan de kust gelegen provincies en gemeenten strekken zich uit tot de gemeentegrens zoals vastgelegd in het Kadaster. Deze gemeentegrens verschilt per gemeente langs de Nederlandse kust. De kustlijn kan door afslag en strandsuppletie verschillen in de tijd, de gemeentegrens wijzigt niet. Afhankelijk van de locatie kan de gemeentegrens tot maximaal ca. 5 km uit de kust liggen. Dat is bijvoorbeeld zo in de Zeeuwse Delta en bij de Waddeneilanden. Daarbuiten is de rijksoverheid de beheerder. RWS Zee en Delta is de coördinerend beheerder.

Zone tot 1 zeemijl

Tot deze grens geldt de Ecologische Toestand van de Kaderrichtlijn Water.

Zone tot 3 zeemijl

Dit is de voormalige buitengrens van de territoriale zee die bij uitbreiding van de territoriale zee naar 12 zeemijl in 1985 werd gehandhaafd voor de mijnwetgeving. Na de recente herziening van de Mijnbouwwet is de betekenis van deze zone grotendeels komen te vervallen. De zone is nog wel van belang voor de visserij: binnen de 3-mijlszone mogen naast Nederlanders ook Belgen vissen (o.b.v. het Benelux-verdrag).

Zone 3 tot 6 zeemijl

Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland mogen hier vissen op bepaalde soorten.

Zone 6 tot 12 zeemijl

Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland en Verenigd Koninkrijk mogen hier vissen op bepaalde soorten.

Doorgaande NAP – 20 meterlijn

Deze dieptelijn geldt als begrenzing van het kustfundament en is van belang voor met name de regelgeving m.b.t ontgrondingen; landwaarts van deze grens zijn deze niet toegestaan. De dieptelijn geldt tevens als buitengrens van de Natura 2000-gebieden.

Documenten en publicaties

Juridische Grenzen en Zones op de Noordzee (pdf, 101 kB)