Binnen territoriale zee

Binnen de territoriale zee zijn dat vijf zones die worden begrensd door lijnen op 1 kilometer, 1 mijl, 3 mijl, 6 mijl en 12 mijl uit de kust.

Nederlandse territoriale zee

Strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de laaglaagwaterlijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt.

Gemeente/provinciegrens

Gehanteerd voor bestuurlijke doeleinden. De bevoegdheden van de aan de kust gelegen provincies en gemeenten strekken zich uit tot 1 kilometer uit de kust met kleine afwijkingen in de Zeeuwse Delta en bij de Waddeneilanden. Daarbuiten is de rijksoverheid de beheerder.

Zone tot 1 zeemijl

Tot deze grens geldt de Ecologische Toestand van de Kaderrichtlijn Water.

Zone tot 3 zeemijl

Dit is de voormalige buitengrens van de territoriale zee die bij uitbreiding van de territoriale zee naar 12 zeemijl in 1985 werd gehandhaafd voor de mijnwetgeving. Na de recente herziening van de Mijnbouwwet is de betekenis van deze zone grotendeels komen te vervallen. De zone is nog wel van belang voor de visserij: binnen de 3-mijlszone mogen naast Nederlanders ook Belgen vissen (o.b.v. het Benelux-verdrag).

Zone 3 tot 6 zeemijl

Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland mogen hier vissen op bepaalde soorten.

Zone 6 tot 12 zeemijl

Vissers uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland en Verenigd Koninkrijk mogen hier vissen op bepaalde soorten.

Doorgaande NAP – 20 meterlijn

Deze dieptelijn geldt als begrenzing van het kustfundament en is van belang voor met name de regelgeving m.b.t ontgrondingen; landwaarts van deze grens zijn deze niet toegestaan. De dieptelijn geldt tevens als buitengrens van de Natura 2000-gebieden.

Documenten en publicaties

Juridische Grenzen en Zones op de Noordzee 2015