Wozep Nieuwsflits april 2024

header_nieuwsbrief_wozep_02_logo
Wozep Nieuwsflits - april 2024

Beste lezers,

Dit is de eerste Wozep-nieuwsflits van het jaar. We hebben het afgelopen kwartaal niet stilgezeten, dat hebben velen van jullie kunnen zien en horen op 14 maart, tijdens de eerste kennisdag van Wozep en MONS samen. Dat er veel onderzoek loopt werd wel duidelijk op de goed gevulde dag met een tiental presentaties die de collega’s van MONS en Wozep en de onderzoekers met wie we samenwerken verzorgden. Er zijn nog steeds veel kennisleemtes waar we mee aan de slag gaan om meer inzicht en zekerheid te krijgen in de effecten van windparken op de Noordzee. De onderlinge samenwerking van Wozep met MONS heeft grote meerwaarde: samen verzamelen we meer data en vergroten we inzichten. Hiernaast is ook de samenwerking met de kennisinstituten en met de gebruikers van de Noordzee, zoals de windsector, noodzakelijk. De kennisdag speelt wat ons betreft een belangrijke rol in het delen informatie en het verstevigen van het netwerk. Zo’n 180 mensen uit allerlei hoeken namen deel en maakten van de gelegenheid gebruik om tussen de presentaties door met elkaar van gedachten te wisselen.
Voor wie het gemist heeft of het nog eens wil nalezen: de presentaties zijn te vinden op het Noordzeeloket.

Voor Wozep hebben we op de kennisdag alle onderzoeksthema’s naar voren laten komen. In deze nieuwsflits geven we een paar onderwerpen extra aandacht: twee complementaire onderzoeken naar aanwezigheid en gedrag van bruinvissen in en rond windparken op zee. En een nieuwe methode om aangroei van marien leven op windturbinepalen in zee te monitoren zonder gebruik te hoeven maken van duikers. Hiernaast is er aandacht voor de nieuwe versie van het Kader Ecologie en Cumulatie, versie 5.0, die dit jaar verschijnt, om een doorberekening te kunnen maken van de cumulatieve effecten van windparken op zee tot en met 2031.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Heb je een vraag of suggestie, gebruik dan graag dit formulier.

Meer inzicht in aanwezigheid bruinvissen in en rond windparken op zee door akoestisch onderzoek en visuele waarnemingen

De afgelopen jaren heeft Wozep veel aandacht besteed aan de effecten van de bouw van windparken op populaties zeezoogdieren, zoals zeehonden en vooral bruinvissen. De komende periode is er daarnaast meer aandacht ontstaan voor de operationele fase van windenergie op zee. Daarbij richt het Wozep-programma zich op de vraag of een offshore windpark een geschikt habitat is voor zeezoogdieren. Komen bruinvissen en gewone en grijze zeehonden na de aanlegfase terug in het gebied en hoe is hun gedrag in het windpark? Twee complementaire Wozep-onderzoeken geven meer inzicht.

Nieuwe manier om aangroei van marien leven op turbinepalen in zee te monitoren

Vanuit de programma’s Wozep en MONS is er een project geïnitieerd om de veranderingen in de samenstelling, dichtheid en biomassa van de onderwaterfauna, die is aangehecht aan windturbinepalen, te onderzoeken na de bouw van een offshore windpark. Een speciaal ontwikkelde tool, die deze fauna van een windturbine kan schrapen, is hierbij voor het eerst binnen windpark Hollandse Kust (zuid) getest. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

KEC 5.0 van start

Om de cumulatieve effecten van windparken op zee in de komende jaren beter te kunnen doorrekenen op basis van nieuw ontwikkelde kennis, is het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) steeds in ontwikkeling. Dit jaar verschijnt versie 5.0, waarmee een cumulatieve beoordeling gedaan wordt op de effecten van de Aanvullende Routekaart 2030/2031 op een aantal vogelsoorten, zeezoogdiersoorten, vleermuizen, ecosysteemeffecten en KRM-descriptoren. Met de doorrekening kan worden bepaald of de toekomstige uitrol van de Aanvullende Routekaart binnen de ecologische grenzen blijft en waar er eventuele aanvullende mitigatie of onderzoek nodig is. Lees meer over KEC 5.0.