Aanwijzen van rijksmonumenten

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap kan archeologische vindplaatsen aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voor alle werkzaamheden die een beschermd rijksmonument wijzigen of verstoren is een vergunning van de Minister van OCW nodig.

De Minister hanteert het beleid om slechts rijksmonumenten aan te wijzen als er zicht is op behoud op middellange/lange termijn. Aanwijzing gebeurt aan de hand van een aanwijzingsprogramma, ook wel beschermingsagenda genoemd. Criteria voor aanwijzing zijn de schoonheid, de wetenschappelijke betekenis of de cultuurhistorische waarde die een dergelijke vindplaats heeft. De bevoegdheid tot het aanwijzen van rijksmonumenten strekt zich uit tot en met de territoriale zee. In de Noordzee was tot op heden nog geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. In de Beschermingsagenda archeologie 2013 heeft de minister aangegeven voornemens te zijn het scheepswrak Aanloop Molengat, een 17e-eeuws scheepswrak op ongeveer 3 zeemijl ten westen van Texel, aan te wijzen. Deze aanwijzingsprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond.

Documenten en publicaties

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (scherm versie)