Hulp bij Wind op Zee

Op 31 januari 2020 ging de website www.windopzee.nl online. Het digitale informatieplatform van de Rijksoverheid zal een belangrijke rol vervullen in de publiekscommunicatie over Wind op Zee. Initiatiefnemers Joost Vermeulen (EZK) en Angela Marlet (RVO) over het belang van dit informatiepunt.

Wind op Zee binnenkort ‘in the picture’

Tot nu toe zijn windparken op zee voor veel landrotten een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar de kans is groot dat dat de komende tijd gaat veranderen. Binnenkort worden nieuwe windparken in het gebied ‘Borssele’ voor de Zeeuwse kust officieel opgeleverd, en de komende jaren ook voor de Hollandse Kust. Op verschillende plekken komen er stroomkabels aan land. Deze kabels moeten onder de grond worden aangesloten op een transformatorstation. Mensen kunnen hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Kortom: windparken op zee zullen voor meer mensen zichtbaar gaan worden.

Publiekscommunicatie

“Dat is het moment dat er bij de betrokken departementen vragen uit de maatschappij zullen binnenkomen,” voorspelt RVO-communicatieadviseur Angela Marlet van het programma Wind op Zee. “Daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn.” En dus werkt Marlet -samen met haar interdepartementale collega’s- aan diverse communicatiemiddelen over offshore windenergie, bedoeld voor het brede publiek.

Dat publieksgerichte communicatiepakket varieert van presentaties voor bewonersbijeenkomsten, video’s voor social media tot aan inhoudelijke artikelen voor vakbladen. Maar de belangrijkste communicatietroef is de splinternieuwe website www.windopzee.nl. Marlet: ”Dit informatiepunt fungeert als een spin in het web voor alle andere communicatie-uitingen. Het is een verwijsplek voor iedereen die te maken krijgt met publieksvragen over windparken op zee.”

Tijd voor een eerlijk verhaal

Initiatiefnemer en opdrachtgever Joost Vermeulen (EZK, directie Elektriciteit) legt uit waarom de website er überhaupt moest komen: “Er werd al wel gecommuniceerd over offshore windenergie, maar niet door ons. Vanwege het Energieakkoord hebben we bij EZK vooral hard gewerkt aan het realiseren van windparken op zee en aan kostenreductie. Qua communicatie met de buitenwereld stonden we dus met 1-0 achter. Dat terwijl de overheid transparant moet zijn en tekst en uitleg hoort te geven. Daarbij komt dat informatie die op dit moment door andere partijen wordt gegeven niet altijd klopt. Het laatste zetje was een concrete vraag van de kustgemeenten. Die vroegen naar een objectief informatiepunt. Kortom: het werd tijd om ons eigen verhaal over Wind op Zee te gaan vertellen. Daarvoor is er een aparte website gemaakt.”

Website als spil in communicatienetwerk

De nieuwe website borduurt voort op een al bestaande URL. Vermeulen: “Er bestond al een website met de naam Wind op Zee, maar dat was min of meer een portal met verwijzingen naar websites van andere organisaties. Om praktische redenen hebben we deze bestaande site gebruikt als uitgangspunt voor een compleet nieuw informatiepunt. De website wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Dat feit illustreert meteen ook de samenwerking binnen de Rijksoverheid.”

Voordat de nieuwe website online ging was er in Utrecht een kick-off bijeenkomst voor communicatiemensen en woordvoerders van allerlei organisaties die betrokken zijn bij Wind op Zee: EZK, RWS, TenneT, natuurorganisaties, brancheorganisaties, vergunninghouders, windparkbouwers, maar ook van andere gebruikers van de Noordzee zoals de visserij. Waarom zo breed? Marlet: ”De kracht van communicatie over Wind op Zee zit in het gebruik van elkaars communicatiekanalen en netwerken. De website vormt de kern.”

‘Reading the book of windenergy’

Maar wat is er concreet op de website te vinden? Wie klikt ziet dat de thema’s ‘Over Wind op zee’, ‘Effect op’, ‘Participatie’ en ‘Actueel’ het ordenend principe vormen van de website. Je vindt er ook antwoorden op veel gestelde vragen. Welke? Vermeulen: ”Het gaat vooral om vragen die al eerder waren binnengekomen bij de communicatieadviseurs en de woordvoerders van betrokken organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Kamervragen en vragen van burgers. Die vragenlijst hebben we gebruikt als kapstok om te bepalen welke onderwerpen relevant zijn voor het publiek. De antwoorden hebben we uit allerlei documenten gehaald. Ten slotte hebben we een professioneel tekstbureau opdracht gegeven om er toegankelijke teksten van te maken. Die tref je nu op de site.”

Brede samenwerking

Vermeulen wijst op de dwarsverbanden die het thema Wind op Zee kent: “Inhoudelijk gezien zijn er raakvlakken met vele andere programma’s. Denk aan de Topsector Energie, de TKI Wind op zee, het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. Maar denk ook aan informatie afkomstig uit pilots over meervoudig ruimtegebruik en innovaties, zoals de grote windturbine van 12 Megawatt die getest wordt op de Maasvlakte. Dan is er nog veel onderzoek op het gebied van (het voorkomen van) effecten van wind op zee op natuur. Ook die kennis moet straks beschikbaar komen voor het publiek.”

Maar hoe dan? Marlet besluit: ”Het uitgangspunt is dat we geen dubbel werk doen. Om informatie te delen met het publiek gebruiken we elkaars informatiekanalen. Om dat proces te stroomlijnen hebben we een redactie ingesteld die contacten onderhoudt met de informatieleveranciers binnen en buiten het Rijk. Door op die manier te werken wordt de website Wind op Zee van en voor ons allemaal.”