Noordzeeloket

Vervolgroutekaart windenergie op zee 2024-2030

Nieuwsbericht | 18-07-2017

Het kabinet heeft in december 2016 in zijn Energieagenda besloten tot het voorbereiden van een vervolgroutekaart windenergie op zee voor minimaal 7000 Megawatt aan extra te bouwen windparken vanaf 2024 tot en met 2030. Deze windparken komen bovenop de reeds geplande 3500 Megawatt uit de huidige routekaart van het Energieakkoord.

Om de continuïteit in de realisatie van windenergie op zee te waarborgen na afloop van de huidige routekaart (tot en met 2023) is het nodig dat een nieuw kabinet nog in 2017 over de inhoud van deze vervolgroutekaart besluit. Daarom wordt gewerkt aan een ambtelijk advies dat rond de zomer van 2017 klaar is. In deze vervolgroutekaart wil het rijk zoveel mogelijk rekening houden met de raakvlakken en kansen met andere belangen op de Noordzee.

Bijeenkomst met belanghebbenden

Op 6 april 2017 vond een eerste bijeenkomst plaats met belanghebbenden op zee, waaronder visserij, olie- en gaswinning, scheepvaart en natuurorganisaties. In die bijeenkomst werden de belangen in kaart gebracht, zijn kansen en belemmeringen geïdentificeerd en zijn nadere uitzoekpunten vastgesteld. Hieronder vindt u een magazine, dat een impressie geeft van de bijeenkomst, de verslagen van de deelsessies en de inleidende presentatie.

Op 20 juni 2017 vond een tweede bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst is teruggekoppeld op welke manier de inbreng wordt meegenomen in het vervolg van het traject om te komen tot een vervolgroutekaart wind op zee 2024-2030. Naast bijeenkomsten over de verschillende belangen op zee, zullen er ook bijeenkomsten komen over de relaties en belangen voor het vaste land en over de economische ontwikkeling en toekomstige tendersystematiek.

Klik op de kaart en bekijk de aangewezen windenergiegebieden en andere gebruiksfuncties op de interactieve kaart van de Noordzee:

Windenergieopzee-2017

Nieuws