Noordzeeoverleg publiceert Afwegingskader voor natuurvriendelijk bouwen op de Noordzee

Om invulling te kunnen geven aan afspraak 5.2 uit het Noordzeeakkoord, dat ‘periodiek afspraken worden gemaakt in het Noordzeeoverleg over de Best Beschikbare Technieken voor mitigatie en natuurversterkend bouwen en ecologisch vriendelijk handelen en de doorwerking hiervan voor nieuwe installaties en objecten’, is duidelijkheid nodig over wat Best Beschikbare Technieken zijn. Daarom heeft het Noordzeeoverleg opdracht gegeven aan Witteveen+Bos om een afwegingskader natuurvriendelijk bouwen in de Noordzee op te stellen en een lijst met de momenteel beschikbare technieken en maatregelen.

Natuurbescherming en -versterking

Met natuurbeschermende- of versterkende maatregelen kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het behoud en de verbetering van de draagkracht en kwaliteit van het ecosysteem van de Noordzee. Het aangeboden afwegingskader en het bijbehorende overzicht van maatregelen faciliteren het gesprek en de besluitvorming hierover, zodat nu en in de toekomst waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de natuurbeschermende en natuurversterkende maatregelen.

Afweging en besluitvorming

Het afwegingskader inclusief de beschikbare natuurbeschermende en – versterkende maatregelen kan initiatiefnemers, betrokken overheden en andere stakeholders ondersteunen om maatregelen tegen elkaar af te wegen. Het kan gebruikt worden in besluitvorming om maatregelen op te nemen in aanvullende bovenwettelijke afspraken, vergunningsvoorwaarden, kavelbesluiten, tendercriteria, of andere relevante kaders rond energieontwikkeling op de Noordzee.

Er is expliciet gekozen voor een afwegingskader:

  • waarmee huidige en toekomstige technieken integraal kunnen worden afgewogen ten behoeve van besluitvorming,
  • dat gebiedsspecifiek kan worden toegepast in delen van de Noordzee met verschillende natuurwaarden en,
  • dat kan worden verfijnd naarmate het ontwerpproces vordert,
  • waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve input en daar waar deze niet beschikbaar is gebruik wordt gemaakt van expert judgement.

Verbetermogelijkheden

Dit is een eerste versie van het afwegingskader en bij de eerste toepassingen zullen verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Ook kunnen er in de loop van de tijd nieuwe technieken ter beschikking komen. Daarom heeft het Noordzeeoverleg afgesproken om de komende tijd:

  • een beschrijving op te stellen voor de toepassing van het afwegingskader in verschillende praktijksituaties: a) individuele ontwikkeling van installaties en objecten en b) ontwikkeling installaties en objecten binnen tender. Hieruit volgen leidraden voor toepassing.
  • Binnen twee jaar een evaluatie te doen van het afwegingskader op basis van ervaringen met de toepassing van het afwegingskader.

Ervaringen en verbetervoorstellen kunnen partijen die het afwegingskader in de praktijk toepassen bij het secretariaat van het Noordzeeoverleg aanleveren

Neem contact op met het secretariaat van het Noordzeeoverleg