Alternatieve tekst Infographic Scheepvaartveiligheid

Scheepvaartveiligheid en windparken op zee

Wat is Routekaart 2030+

Nederland wil de realisatie van windenergie op de Noordzee versnellen door rond 2030 het gezamenlijke vermogen van de windparken te brengen naar circa 21 gigawatt (GW) in plaats van de eerder afgesproken circa 11 GW.

Inhoudsopgave

Routekaart 2030+

 • Tijdlijn
 • Hier komen we vandaan
 • Hier gaan we naartoe

Maatregelenpakket

 • Overzicht thema’s

Thema’s MOSWOZ

 1. Monitoring
 2. Veiligheid en aanvaring
 3. Doorvaart
 4. Verkeersmonitoring VTMon
 5. Noodsleephulp
 6. HydroMeteo
 7. Ankergebieden
 8. Crisisorganisatie
 9. Internationale dimensie

Planning en realisatie

 • Overzicht

Routekaart 2030+

Om de klimaatdoelen te kunnen halen, kiezen Nederland en de EU voor de bouw van extra windparken op de Noordzee. Dit heeft gevolgen voor de scheepvaartveiligheid. Hoe ziet de tijdlijn eruit voor windenergie op de Nederlandse Noordzee?

2005 Eerste Nederlandse offshore windpark in productie

2013 Energieakkoord om jaarlijks 4,5 GW extra op te wekken op zee

2015 Aanwijzing windenergiegebieden in beleidsplan. Afwegingskader veilige afstanden tussen scheepvaartroutes en windparken. Aanpassing vaarroutes voor de inpassing van windparken

2016 Start aanleg windparken Borssele. Start Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP)

2018/2019 Onderzoek cumulatieve effecten windparken op scheepvaartveiligheid

2020 Besluit ministerie EZK en IenW tot maatregelenpakket scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee. Start implementatie maatregelen.

2021 Start (MOSWOZ) Monitoring en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid in relatie tot Windenergie op Zee

2025 Eerste brede evaluatie en beleidsadvies voor eventuele bijstelling van de maatregelen

Overzicht groei windparken

2031 Uitbreiding scope met Nederwiek en Doordewind (van 11 naar 21 GW in 2031)

Hier komen we vandaan

Situatie 2023

Hier gaan we naartoe

Situatie 2031

Maatregelenpakket tot 2031

Met preventieve en repressieve maatregelen houden we de Noordzee veilig voor de scheepvaart. We monitoren de ontwikkelingen en de effectiviteit van de maatregelen zodat we kunnen adviseren om bij te sturen mocht de situatie zich anders ontwikkelen dan verwacht. Dat doen we in het programma MOSWOZ.

Preventieve maatregel:

Extra capaciteit voor vliegende en varende eenheden

Extra operators Kustwachtcentrum voor toezicht en verkeersmonitoring

Extra sensoren in windparken

Monitorings- en onderzoeksprogramma

Nautische markeringen passages windparken

Repressieve maatregel:

Extra Search en Rescue capaciteit

Extra noodhulpslepers

Extra inzet scheepsbrand bestrijdingsteam MIRG.NL

Thema’s MOSWOZ

Het monitorings- en onderzoeksprogramma is opgebouwd rond thema’s. Elk thema kent meerdere vraagstukken.

 1. Monitoring
 2. Veiligheid en aanvaring
 3. Doorvaart
 4. Verkeersbegeleiding
 5. Noodsleephulp
 6. HydroMeteo
 7. Ankergebieden
 8. Crisisorganisatie
 9. Internationale dimensie

Thema 1: Monitoring

Hoofdvragen

We houden de veiligheidssituatie op zee scherp in het oog.

 • Manifesteren voorspelde nautische risico’s zich daadwerkelijk en ook op de wijze zoals verwacht?
 • Welke onverwachte ontwikkelingen zijn er?
 • Hoe effectief en efficiënt zijn de ingezette maatregelen voor de scheepvaartveiligheid?

Deelvragen

 • Welke data en informatie zijn relevant en hoe verzamelen we die?
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaar en welke gevolgen heeft dit voor scheepvaartveiligheid?
 • Hoe goed werken de sensoren en zijn er relevante innovaties?

Thema 2: Veiligheid en aanvaring

Hoofdvraag

We analyseren de aanleidingen en gevolgen van aanvaringen in en nabij windparken op zee.

 • Welke risico’s op aanvaringen zijn er, hoe kunnen we aanvaringen voorkomen en hoe kunnen we schade beperken?

Deelvragen

 • Hoe gaan bemanningen om met toenemende complexiteit?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen voor mens, milieu en economie?
 • Welke aanvullende eisen stellen andere landen aan windturbines?
 • Wat is de invloed van toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe brandstoffen en waterstofproductie) op de scheepvaartveiligheid bij aanvaringen?

Thema 3: Doorvaart

Hoofdvraag

We brengen in kaart wat de risico’s zijn van doorvaart door windparken versus omvaren.

 • Is het optimaal faciliteren van doorvaart wel of niet gunstig voor de scheepvaartveiligheid?
 • Hoe is de interactie tussen schepen die (in- en uitvoegend of kruisend) óm de windparken varen en tussen schepen die dóór de windparken varen?
 • Wat is de impact van verschillende vormen van medegebruik van windparken voor de scheepvaartveiligheid?

Deelvragen

 • Welke aspecten spelen een rol bij de risico’s?
 • Ontstaan er nieuwe risicogebieden op doorgaande routes?
 • Hoe vaak, wanneer en door wie wordt er gebruikgemaakt van de doorvaartpassages?
 • Hoe kunnen we modellen verbeteren voor dit soort vraagstukken?

Thema 4: Verkeersmonitoring VTMon

Hoofdvraag

De Kustwacht verstrekt informatie over de situatie in en rond windparken, waarschuwt het scheepvaartverkeer voor gevaar. In geval van incidenten wordt de noodhulp gecoördineerd.

 • Hoe draagt verkeersmonitoring optimaal bij aan het vergroten van de veiligheid voor de scheepvaart in en nabij windparken?

Deelvragen

 • Welke verkeersdiensten willen en kunnen we aanbieden?
 • Welke vorm is wenselijk en nodig?
 • Zijn er specifieke gebieden met verhoogde risico’s (hotspots)?
 • Hoe komen we tot meer (inter)nationale afstemming met havens, Noordzeelanden en internationale gremia?

Thema 5: Noodsleephulp

Hoofdvraag

De Kustwacht probeert ongelukken te voorkomen en helpt schepen in nood met Emergency Response Towing Vessels (ERTV’s), ook wel noodsleephulp.

 • Hoe kunnen ERTV’s veilig efficiënt en effectief worden ingezet?

Deelvragen

 • Hoe komen we tot een optimale inzet van noodsleephulp? Wat is een goede modus operandi en wat is daar allemaal voor nodig?
 • Welke factoren zijn relevant voor een succesvolle inzet van noodsleephulp?
 • Wat zijn de (juridische) mogelijkheden en beperkingen voor het inzetten van de noodsleephulp?

Thema 6: HydroMeteo

Hoofdvraag

 • Welke invloeden hebben windparken op het lokale weer- en waterbeeld van de Noordzee die relevant zijn voor de scheepvaartveiligheid?

Deelvragen

 • Welke condities zijn gevaarlijk voor de scheepvaart? Denk aan verandering van golfcondities, stroming, windsnelheid en -richting, turbulentie en zicht.
 • Kan aanvullende actuele HydroMeteo-informatie helpen de veiligheid te waarborgen?
 • Welke effecten hebben invloed op de scheepvaartveiligheid en welke mitigerende maatregelen zijn mogelijk?

Thema 7: Ankergebieden

Hoofdvraag

 • Hoe kunnen ankergebieden en no-anchoring zones bijdragen aan veiligheid in en nabij windparken?

Deelvragen

 • Welke risico’s zijn er per ankergebied en no-anchoring zones in en nabij de windparken?
 • Is optimalisatie van het gebruik en ligging van de ankergebieden en no-anchor zones een maatregel die bijdraagt aan scheepvaartveiligheid in en nabij windparken?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk om de ankergebieden veiliger te maken?

Thema 8: Crisisorganisatie

Hoofdvraag

 • Is de crisisorganisatie voldoende ingesteld op het afhandelen van een (scheepvaart)incident/crisis in en nabij windparken?

Deelvragen

 • Hoe worden windparken op zee opgenomen in de planvorming?
 • Hoe worden windparken op zee opgenomen in het OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen)?
 • Wat betekent (medegebruik in) een windpark op zee voor SAR (Search and Rescue), (olie)ruiming, brandbestrijding en inzet ERTV in en nabij windparken?
 • Wat kan de crisisorganisatie leren van (bijna) incidenten en oefeningen?
 • Hoe kunnen innovaties helpen bij de scheepvaartveiligheid en de crisisorganisatie?

Thema 9: Internationale dimensie

Hoofdvraag

 • Hoe kunnen we internationale kennisontwikkeling en -uitwisseling stimuleren t.b.v. de scheepvaartveiligheid in en nabij windparken?

Deelvragen

 • Wat doen andere landen om de scheepvaartveiligheid in en nabij windparken te borgen en wat kunnen we daarvan leren?
 • Wat kunnen we leren van andere landen over de constructieve eisen en maatregelen voor windturbines?
 • Hoe kunnen we (inter-)nationale innovaties stimuleren?

Planning en realisatie

2020

(Voorjaar) Afspraken EZK & IenW over scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

Kustwacht: Inrichten desk watch officer op het Kustwachtcentrum

Kustwacht: Werving en opleiding 24/7 watch officers & beleidsadviseur Windenergie op Zee bij Kustwacht

Rijkswaterstaat: Radarsensoren windpark Borssele ingekoppeld op Kustwachtcentrum

Rijkswaterstaat: Start monitoring- en onderzoeksprogramma MOSWOZ

Kustwacht: Start surveillance windparken door Kustwachtvliegtuig

Kustacht: 1e extra ERTV ligt paraat bij windpark Borssele

2021

Rijkswaterstaat: Werving extra programmamedewerkers Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat: Start extra inzet MIRG.NL team voor training en materieel

2022

Kustwacht: 2e extra ERTV ligt paraat bij windpark Hollandse Kust

Rijkswaterstaat: Radarsensoren windpark Hollandse Kust Zuid ingekoppeld op Kustwachtcentrum

2023

Kustwacht: Inrichten desk verkeersbegeleiding op het Kustwachtcentrum

Rijkswaterstaat: Radarsensoren windpark Hollandse Kust Noord ingekoppeld op Kustwachtcentrum

Kustwacht: Werving en opleiding extra luchtwaarnemer voor Kustwachtvliegtuig

2024

Kustwacht: Werving en opleiding 24/7 verkeersbegeleiders bij Kustwacht

2025

Kustwacht: Start operationele verkeersbegeleiding bij Kustwacht

Kustwacht: Extra scheepscapaciteit voor handhaving windparken

Rijkswaterstaat: Radarsensoren windpark Hollandse Kust West ingekoppeld op Kustwachtcentrum

Eerste evaluatie MOSWOZ over effectiviteit maatregelen

2031

Kustwacht: Extra scheepscapaciteit voor hulpverlening en handhaving windparken