Documents

Documents on Offshore Wind Energy (only available in Dutch)

Documenten windenergie op zee

Documents and publications

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust

Informatieblad verlichting en markering offshore windturbines en offshore windparken – In relatie tot luchtvaartveiligheid

Offshore windturbinezog en veilige helikopteroperaties Bepaling veilige afstand helikopters t.o.v. een windturbinepark

Monitoring and Researching Ecological Effects of Dutch Offshore Windfarms - Masterplan 2.0 and Appendix

Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone

MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone

Effecten voor de visserij bij de aanleg van windmolenparken binnen de 12 mijlszone

Haalbaarheidsstudie wind op zee: vijf potentiële zoekgebieden binnen de 12-mijlszone vergeleken in relatie tot beschermde natuurwaarden

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Effect van offshore windmolenparken op woningprijzen

Studie omtrent de mogelijke invloed van een windmolenpark “Wind op Zee - Schouwen” met betrekking tot de SRK-radarinstallaties de scheepsradar en de marifone communicatie

Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken binnen 12-mijlszone

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Nota van Antwoord

Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Hollandse Kust

Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden

Passende Beoordeling Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee - Hollandse Kust

Passende Beoordeling Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden

Toelichting aanvullingen planMERren en Passende Beoordelingen Rijksstructuurvisie Windenergie

Risico voor de scheepvaart bij aanwijzing windgebied ‘Hollandse Kust’

Risico voor de scheepvaart bij aanwijzing windgebied Ten noorden van de Waddeneilanden

Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Herziening

Nationaal Waterplan 2009-2015

Beleidsnota Noordzee 2009-2015

Inventarisatie gebruik Noordzee

Routekaart Wind op zee