Windenergiegebied Borssele

Bijzonderheden park

Het windenergiegebied Borssele, voor de kust van Zeeland, is het eerste gebied dat ontwikkeld is om de doelen te behalen om meer duurzame energie te gebruiken. Het energiegebied bestaat uit twee windparken, met beide twee kavels, en een innovatiekavel. Het windpark is met helder weer te zien vanaf Westkapelle. De stroom wordt op het landelijk hoogspanningsnet gebracht middels kabels die bij Borssele aan land komen.

Windenergiegebied borssele
Locatie Voor de kust van Zeeland
In gebruik sinds 2021

In gebruik tot

2046

Aantal turbines

173

Vermogen turbine (MW)

8 - 9,5 MW

Vermogen windpark

1502 MW

Oppervlakte (km2)

344 km2

Exploitant

Ørsted, Blauwwind, Two Towers

Platforms Tennet

2

Kavels

De vergunningen voor de kavels van windenergiegebied Borssele zijn uitgereikt aan:

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

Voor het windenergiegebied Borssele geldt dat deze is gesloten voor vrije doorvaart door de windparken en dat doorvaart alleen mogelijk is in de corridor. Door de corridor kunnen schepen tot 45 meter lengte varen.

In de Gedragscode Windfarm Borssele Pass (pdf, 625 kB) staan de regels en veiligheidstips om op een juiste en manier door dit park te varen.

Medegebruik

In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is vanuit het oogpunt van meervoudig ruimtegebruik besloten de windparken open te stellen voor medegebruik. De volgende soorten medegebruik zijn mogelijk in windparken op zee:

• Maricultuur (onder andere schelp- en schaaldieren en zeewier)
• Andere vormen van duurzame energieopwekking en opslag (onder andere zonne- of getijdenenergie)
• Natuur bevorderende projecten (bijvoorbeeld oesterherstel, schuilplekken voor vissen, kunstriffen)
• Passieve visserij (onder andere korven krabben en kreeften)

Voor het windenergiegebied Borssele is een Handreiking gebiedspaspoort opgesteld. Deze Handreiking gebiedspaspoort geeft op basis van gebieds-specifieke kenmerken aan waar en welke vormen van medegebruik het gunstigste perspectief hebben en het best zijn in te passen en daarom de voorkeur genieten. De Handreiking gebiedspaspoort is voornamelijk een richtlijn.

Alvorens over te gaan tot medegebruik moet een vergunning onder de Waterwet worden aangevraagd. Hoe u dat moet doen kunt u terugzien in deze video.

Uitgeschreven tekst film Medegebruik windparken Noordzee

Zie ook de aanvraagprocedure voor medegebruik in het kort.

Meer informatie (pdf, 2.6 MB) over de Handreiking gebiedspaspoort van het windenergiegebied Borssele.

Zie ook het Besluit van Algemene Strekking voor het instellen van veiligheidszones voor windenergiegebied Borssele (BAS Borssele), gepubliceerd in de Staatscourant.

Mosselfarm in kavel III

Kavel III is volgens het gebiedspaspoort gereserveerd voor maricultuur. Begin 2022 is een vergunning verleend voor de aanleg en het gebruik van een mosselfarm in deze kavel. Dit proefproject is de eerste vorm van medegebruik in een windenergiegebied op de Nederlandse Noordzee. Zie ook Proefproject mosselfarm heeft de primeur.

Uitvraag passieve visserij kavel II

Voor experimenten met passieve visserij is ruimte gereserveerd in kavel II. Het ministerie van LNV zal een uitvraag doen met voorwaarden om de ruimte te kunnen toebedelen. De vistechnieken die voor een experiment in aanmerking komen in Borssele zijn korven en kubben voor het vangen van o.a. krabben en kreeften, grondbeug en handlijn. In het besluit voor instellen van de veiligheidszone staan nautische voorwaarden voor de experimenten met passieve visserij. Lees ook Uitvraag experimenten met passieve visserij Borssele.

Windenergiegebied Borssele
Windenergiegebied Borssele