Zienswijzenprocedure Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (programma van maatregelen) is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.
Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen over het gehele Nationaal Waterprogramma, en daarmee het Programma Noordzee 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen op het milieueffectrapport (incl. Passende beoordeling) behorende bij dit Programma.

Het Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave voor het Programma Noordzee 2022–2027 is om de juiste maatschappelijke balans te vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.

Het Ontwerp Programma Noordzee beschrijft het beleid op het gebied van het versterken van het ecosysteem, de transitie naar een duurzame voedselvoorziening, en de transitie naar een duurzame energie. Daarnaast wordt beleid op het gebied van zeescheepvaart, zandwinning, digitale connectiviteit, nationale veiligheid, onderwater cultureel erfgoed, recreatie, en meteorologische informatievoorziening beschreven. Rondom de Duurzame Blauwe Economie wordt de verkenning tot 2027 voortgezet, waarbij tussentijds beleidsopties en marktkansen worden uitgewerkt. Het Programma Noordzee beschrijft het kader voor de ruimtelijke ordening die uit de verschillende inhoudelijke beleidsvoornemens voortvloeit, en presenteert en structuurvisiekaart voor de periode 2022-2027. Het Programma bevat een aantal beleids- en afwegingskaders (o.a. voor doorvaart, medegebruik, en gebiedsverkenningen en de Handreiking Gebiedspaspoort) en doet richtinggevende uitspraken over kunstmatige eilanden in zee. Daarnaast beschrijft het Programma Noordzee het beheer dat hiertoe door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Tot slot worden de land-zee interacties en kennis en monitoring beschreven en zijn de uit te voeren acties voor de beleidsperiode samengevat.

Het Programma van Maatregelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is een bijlage bij het Programma Noordzee. Om de goede milieutoestand te behalen voor descriptoren biodiversiteit, zeebodemintegriteit, zwerfvuil en onderwatergeluid zijn naast de al bestaande maatregelen aanvullende maatregelen bepaald.

In afwachting van nader onderzoek en nog te maken keuzes zijn in het Ontwerp Programma Noordzee 8 zoekgebieden voor windenergie op zee op een “zoekgebiedenkaart” gezet, samen met indicaties voor nieuwe scheepvaartroutes en de mogelijke draaiing van het oefengebied van de Koninklijke Marine.

Het vervolgproces

Ambitie is om in het vervolgproces volgens een adaptieve, fasegewijze planning windenergiegebieden aan te wijzen. Hiervoor voorziet het Rijk als een eerste stap een aanvullend ontwerp-Programma Noordzee voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve Programma Noordzee in het NWP 2022-2027. Of dit lukt is onder meer afhankelijk van de afronding van natuuronderzoeken met een kritische planning. De ambitie is om in dit aanvullend ontwerp voldoende gebieden aan te wijzen om de klimaatdoelen van zowel 49% als 55% reductie voor 2030 tijdig te kunnen realiseren. Voor een aanvullend ontwerp wordt eind 2021 een zienswijzeprocedure van 6 weken beoogd. Op deze manier kan het Programma Noordzee op het moment van definitieve vaststelling in maart 2022 ook in de aanwijzing van windenergiegebieden voorzien, waarmee de klimaatdoelstellingen tijdig gerealiseerd kunnen worden. Voor de klimaatdoelen na 2030 is meer tijd. Hiervoor wordt in april 2022 gestart met een partiële herziening van het Programma Noordzee.

Uw zienswijze is welkom

U kunt een zienswijze indienen op alle onderdelen van het Nationaal Waterprogramma, waaronder het Programma Noordzee en de bijbehorende PlanMER en Passende beoordeling. Een zienswijze indienen kan zowel digitaal, mondeling, als per post. U kunt uw zienswijze indienen via de website www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. Op deze website treft u de stukken die ter inzage worden aangeboden, en ook de gegevens voor mondelinge zienswijzen en zienswijzen per post.

Op het Noordzeeloket treft u drie onderliggende studies aan die niet ter visie liggen, maar die een rol hebben gespeeld bij het beschrijven van de zoekgebieden voor windenergie op zee: