Nieuw Belgisch plan voor de Noordzee in werking

In 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp-marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 (MRP) en over de strategische milieubeoordeling van het ontwerpplan.

Op basis van de reacties op deze raadpleging werd het marien ruimtelijk plan bijgewerkt en gefinaliseerd. Een aantal belangrijke wijzigingen die werden aangebracht aan het MRP zijn:

  • Het testeiland is niet meer voorzien in het koninklijk besluit;
  • De zone voor hernieuwbare energie “Fairybank” is vergroot;
  • De uitbreiding van 3 naar 4.5 zeemijl voor kustvisserij is niet behouden;
  • Het notatiesysteem van de coördinaten is aangepast;
  • Doordat zone C van de commerciële en industriële activiteiten in ecologisch waardevol gebied ligt, is er een extra beperking voor het gebruik van deze zone ingevoerd.

Het MRP werd op 22 mei 2019 ondertekend door de Koning en op 2 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 20 maart 2020.

U kunt de volgende documenten downloaden:

Meer informatie over het Marien Ruimtelijk Plan