Actualisatie Mariene Strategie deel 2 naar Tweede Kamer

De actualisatie van de Mariene Strategie deel 2 (pdf, 3.8 MB) is op 4 september 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Nederland stelt daarom voor het Nederlandse deel van de Noordzee een Mariene Strategie op. Deze dient elke zes jaar geactualiseerd te worden. De Mariene Strategie bestaat uit drie delen, waarvan deel 2 het KRM monitoringprogramma is. Na vaststelling van de Mariene Strategie wordt het geactualiseerde monitoringprogramma aan de Europese Commissie gerapporteerd.

Het KRM-monitoringprogramma beschrijft de onderwerpen die gemonitord zullen worden, waaronder biodiversiteit, zeebodemintegriteit, vervuilende stoffen, marien zwerfvuil en onderwatergeluid, en de manier waarop die monitoring plaatsvindt. Het monitoringprogramma richt zich primair op het monitoren van de voortgang in de richting van de goede milieutoestand zoals die in de Mariene Strategie deel I (2018) per criterium is beschreven. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde indicatoren. Het KRM-monitoringprogramma maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande monitoring en is zoveel mogelijk afgestemd met andere monitoringopgaven op zee: Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en GVB. Het monitoringprogramma beschrijft verder de wijze van (inter)nationale samenwerking waarin Nederland streeft naar een coherente monitoring.

Meer documenten over de Marine Strategie