Ruimtelijke balans vinden op de Noordzee

Op de Noordzee staan veel verschillende belangen op het spel. Behalve ruimte voor visserij, pleziervaart, beroepsvaart, zandwinning, defensie en natuurgebieden, is binnen afzienbare termijn veel ruimte nodig voor nieuwe windmolenparken. Om tussen al deze belangen een ruimtelijk evenwicht te vinden, is het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd een Noordzeeoverleg in te richten. Dit overleg probeert een breed gedragen Noordzeeakkoord te bereiken, onder leiding van OFL-voorzitter Jacques Wallage.

In het Noordzeeoverleg onderzoeken de ministeries van IenW, LNV, EZK en BZK samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur kunnen samengaan en waar keuzes nodig zijn. Om de inbreng van zoveel mogelijk belanghebbenden te krijgen, is het OFL ook een maatschappelijke consultatie gestart.

Persoonlijke verhalen

Via een digitale vragenlijst konden alle andere maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee insturen. Tijdens een bijeenkomst op 8 mei in Scheveningen vonden verdiepende sessies plaats, zodat de betrokkenen hun ideeën ook tijdens gesprekken konden toelichten aan de leden van het Noordzeeoverleg.

Noordzeeoverleg - voorzitter Jacques Wallage overlegt met deelnemer

Noordzeeoverleg-voorzitter Jacques Wallage overlegt met deelnemer.

Mieke Visch, OFL-secretaris en organisator van de bijeenkomst: ‘We vonden het belangrijk mensen persoonlijk hun verhaal te laten vertellen. Dat komt altijd beter over dan via schrift zoals bij een consultatie. Het gaat dan ook meer leven voor de toehoorders, in dit geval de leden van het Noordzeeoverleg.’

Grote diversiteit in belangen

In vier parallelle sessies gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hun zorgen en wensen voor de Noordzee van de toekomst. Opvallend aan de bijeenkomst was de grote diversiteit in belangen die de deelnemers vertegenwoordigden. Niet alleen stakeholders die bestaande belangen vertegenwoordigen, zoals de visserij, beroepsvaart, recreatie of zandwinning stonden centraal. Er was nadrukkelijk ruimte voor verwachte innovaties in de voedselvoorziening, zoals zeewierteelt. Ook de mogelijke toekomstige aanleg van eilanden voor de kust, bijvoorbeeld als overslag- en opslagstation voor energie of voor een Schiphol in zee, was een bespreekpunt in de sessies. Daarvoor is in de toekomst mogelijk eveneens ruimte nodig op de Noordzee.

Presentatie visie van de actiegroep Eendracht maakt Kracht op de toekomstige inrichting Noordzee

Presentatie visie van de actiegroep Eendracht maakt Kracht op de toekomstige inrichting Noordzee.

Adaptief maar ook duidelijk

Noordzeeoverleg-voorzitter Jacques Wallage besloot de bijeenkomst met een overzicht van alle wensen, plannen, zorgen en ontwikkelingen waar het Noordzeeoverleg in de aanloop naar een mogelijk akkoord mee rekening moet houden. Hij benadrukte dat de inrichting van de Noordzee een ingewikkelde bestuurlijke opgave is. Naar zijn idee is hiervoor een adaptieve manier van besturen nodig, die zich kan aanpassen aan innovaties en daarvoor ook ruimte reserveert. Tegelijkertijd moeten er heldere besluiten worden genomen, waardoor bijvoorbeeld de visserijsector duidelijkheid krijgt over de toekomst die de vissers in de Noordzee kunnen verwachten, stelde Jacques Wallage.

Meer informatie over het Noordzeeoverleg vind je op de website van het OFL.