Nationaal Water Programma 2022-2027

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Voor beleid is dat het Nationaal Waterplan, en voor beheer is dat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen zullen voor de periode van 2022-2027 in één Nationaal Water Programma worden samengebracht. Hiermee bereidt het rijk zich voor op de komst van de Omgevingswet.

De inhoud van het Nationaal Water Programma 2022-2027

In dit Nationaal Water Programma 2022-2027 schrijft de rijksoverheid op wat de hoofdlijnen, de principes en de richting zijn van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. Zodat wij nu en in de toekomst het hoofd kunnen bieden aan diverse uitdagingen zoals droogte of juist stormen en hevige regenbuien en uitdagingen die te maken hebben met de kwaliteit van ons water en onze veiligheid, inclusief cybersecurity.

Het participatieproces van het Nationaal Water Programma 2022-2027

Het vormgeven van het Nationaal Water Programma 2022-2027 kunnen en doen de ministeries niet alleen. Zij werken samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Er zijn verschillende momenten waarop burgers en partijen die bij het waterbeleid en beheer betrokken zijn, worden geraadpleegd. De wijze waarop dat gebeurt, staat in het participatieplan.

190601 infographic waterprogramma DEF LR

Figuur 1: verschillende participatiemomenten en mijlpalen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 in de tijd. Klik voor groot

Het milieueffectrapport (PlanMER) bij het Nationaal Water Programma 2022-2027

Er wordt een PlanMER inclusief passende beoordeling opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming van het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het PlanMER is een rapport dat de gevolgen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 voor de leefomgeving en het milieu beschrijft. Ter voorbereiding van het PlanMER wordt nu in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het PlanMER onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau).

Geef een reactie op het Nationaal Water Programma 2022-2027

Van vrijdag 1 november tot en met donderdag 28 november 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen over het voornemen een Nationaal Water Programma 2022-2027 op te stellen en over het voornemen hiervoor een milieueffectrapport op te stellen (PlanMER). Ook kunt u een reactie geven op het voorgenomen participatieproces. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. Hier kunt u ook de documenten vinden. U kunt de stukken ook bekijken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht, en alle provinciehuizen in Nederland. De adressen vindt u op  www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.

Meer informatie of vragen

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Water Programma 2022-2027 op www.helpdeskwater.nl/nwp. Heeft u nog vragen? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl