Terinzagelegging ontwerpkavelbesluit voor kavel V Hollandse Kust (noord)

In de routekaart heeft het kabinet drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid), is begin 2017 gestart met de uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) op minimaal 18,5 kilometer afstand van de kust met een vermogen van circa 700 MW. Voorafgaand aan de realisatie, worden de plannen voorgelegd aan en besproken met belanghebbenden.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken op land en op zee. De overheid heeft drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken worden gebouwd. TenneT zorgt voor de elektriciteit die deze energie naar het landelijke elektriciteitsnet op het vasteland brengen. Tot 2023 gaat het in totaal om 3.500 megawatt (MW) aan nieuwe windenergie vanaf zee. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. De realisering van windparken op zee helpt dus mee aan een aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een van de drie gebieden die de overheid heeft aangewezen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavel ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust. Het gaat hier om het volgende kavelbesluit:

Ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Voor het ontwerpkavelbesluit is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu en de gebruiksfuncties op de Noordzee in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerpkavelbesluit en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpkavelbesluit, het MER en andere onderliggende stukken van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

  • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
  • Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Informatieavond

U bent welkom bij de informatieavond die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de initiatiefnemers en andere betrokkenen organiseert. Thema van de informatieavond is: Windpark voor de Noord-Hollandse Kust en netaansluiting op land. Bij de informatieavond vindt u informatie over:

  • Het ontwerpkavelbesluit V en de bijbehorende milieueffectenrapportage voor het windpark op zee.
  • Het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.

Die bijeenkomst vindt plaats op 19 juni 2018 in het Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan Zee.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatiebijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over de projecten en over de procedure. Er zijn deskundige medewerkers aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerpkavelbesluit en het milieueffectrapport. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit of in het MER?
  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpkavelbesluit, het milieueffectrapport of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘kavel V Hollandse Kust Noord’.
  • U kunt niet reageren per e-mail.
  • Per post door een brief te sturen naar Bureau Energieprojecten Inspraakpunt ‘kavel V Hollandse Kust (noord)’  Postbus 248, 2250 AE Voorschoten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloopbijeenkomst een notulist aanwezig. U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve kavelbesluit. De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt een advies uit over het milieueffectrapport. Het definitieve kavelbesluit en het MER komen ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over ’Kavel V Hollandse Kust Noord’ en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl

Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via 070 379 89 79.