Kennisgeving ontwerp Mariene Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee

Kennisgeving van de grensoverschrijdende consultatie betreffende het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan en het bijhorende milieueffectenrapport (plan-MER) voor het Belgische deel van de Noordzee.

In het kader van het Espoo-verdrag over grensoverschrijdende milieueffectrapportage maakt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het volgende bekend:

De Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee van België heeft op 4 juli 2018 de mededeling toegezonden betreffende het ontwerp Mariene Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee en het bijhorende milieueffectenrapport (plan-MER). Dit ontwerp wijzigt het MRP, aangenomen op 20 maart 2014 voor de periode 2014-2020, en zal de periode 2020-2026 beslaan.

Achtergrond

Het MRP vormt een beoordelingskader bij conflicten tussen verschillende menselijke activiteiten en bij het beheersen van de impact van deze activiteiten op het mariene milieu. Het doel van mariene ruimtelijke planning is om de verschillende sectorale belangen in evenwicht te brengen en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen te bereiken.

De mariene ruimtelijke planningsvisie voor het Belgische deel van de Noordzee (BNZ), met een tijdslijn tot 2050, is gebaseerde op drie basisprincipes:

  • natuurlijkheid is een basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ binnen al haar
  • dimensies;
  • het BNZ blijft ook in 2050 belangrijke gebruiksfuncties aanbieden om maatschappelijk welzijn te ondersteunen;
  • tegen 2050 is het principe van meervoudig ruimtegebruik de norm voor alle ruimtegebruik binnen de BNZ.

Deze visie op langere termijn wordt vertaald naar concrete milieu-, veiligheids-, economische, culturele, sociale en wetenschappelijke doelstellingen voor het BNZ voor de periode 2020-2026.

Het MRP zal worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit (KB), waarin de coördinaten van de binnen het MRP afgebakende zones vastgelegd worden, alsook de dwingende bepalingen ten aanzien van betrokkenen en de wijzigingsbepalingen van andere regelgeving.

Het ontwerp MRP in de Belgische zeegebieden, alsook het plan-MER en de niet-technische samenvatting van dit project, vindt u op de website.

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kunt u uw mening geven over het ontwerp van MRP voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport.

De bevoegde overheden en de burgers-belanghebbenden van Nederland kunnen hun mening kenbaar maken:

  • per post, met op de omslag de vermelding «raadpleging marien ruimtelijk plan - strategische milieubeoordeling» (adres: Staatssecretaris voor Noordzee, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 155, 1000 Brussel). De schriftelijke opmerkingen moeten duidelijk verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp van plan of het specifieke onderdeel van de strategische milieubeoordeling waarop ze betrekking hebben; of
  • per e-mail, met de vermelding “raadpleging marien ruimtelijke plan - strategische milieubeoordeling” (e-mailadres: kim.meeus@debacker.fed.be);