Een goedbezochte informatieavond in Wijk aan Zee

Windpark voor de kust van Noord-Holland en de netaansluiting op land bij Beverwijk.

Op 19 juni 2018 is in Wijk aan Zee een inloopavond gehouden over:

  • Het ontwerpkavelbesluit V en de bijbehorende milieueffectenrapportage voor het windpark op zee.
  • Het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.

Informatie

Met posters (pdf, 9.5 MB) is een overzicht gegeven van wind op zee: wat er al staat aan windparken, de plannen, de gebruiksfuncties van de Noordzee, wie doet wat, het kavelbesluit V Hollandse Kust (noord) en de resultaten van het milieueffectrapport van het windpark, ook de zichtbaarheid van het windpark kwam ter sprake. Verder is de netaansluiting op land belicht – route en aanlanding – tot aan het hoogspanningsstation in Beverwijk.

Offshore-wind-connection

Medewerkers van betrokken overheidsonderdelen waren aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op de posters. Ook was er de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het ontwerpbesluit.

Planning

Volgens de planning zal de Raad van State in 2019 een definitieve uitspraak doen over het Kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). De ingebruikname van net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west Alpha) is gepland in 2023/2024.