Internetconsultatie wijzigen Wet windenergie op zee

Tot en met 20 maart 2018 is het mogelijk te reageren op een conceptwetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet windenergie op zee via www.internetconsultatie.nl.

De kern van de Wet windenergie op zee blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel bestaat uit het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers en het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor ook andere energiedragers dan elektriciteit. Tot slot wordt de procedure voor de vergunningverlening middels de vergelijkende toets verbeterd en wordt de mogelijkheid om de vergunning te veilen aan de wet toegevoegd. Het wetvoorstel raakt vooral de windsector. De voorgestelde wijziging van de wet betreft de vergunningverlening en niet het aanwijzen van windenergiegebieden of het nemen van kavelbesluiten. Andere belanghebbenden op de Noordzee zoals de scheepvaartsector, de visserijsector, de mijnbouwsector en natuurorganisaties worden daarmee minder of niet geraakt door het wetsvoorstel.