Kennisgeving ontwerp-besluiten Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

Van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten ter inzage voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Iedereen kan op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT TSO B.V. is van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Beverwijk. Inclusief een nieuw transformatorstation locatie Tata Steel. Dit voornemen wordt hierna aangeduid als het project ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gerealiseerd.

Het ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ bestaan uit:

 • een platform op zee in windenergiegebied Hollandse Kust (west Alpha) en een platform op zee in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) voor de aansluiting van de windturbines en het transformeren van de spanning van 66 kV naar 220 kV
 • twee 220 kV-kabelsystemen vanaf het platform van Hollandse Kust (west Alpha) naar land en twee 220 kV-kabelsystemen van het platform van Hollandse Kust (noord) naar land. De vier systemen worden vanaf Hollandse Kust (noord) naar land gebundeld
 • vier ondergrondse 220 kV-kabelsystemen op land voor transport naar het transformatorstation nabij Tata Steel
 • een transformatorstation nabij Tata Steel voor het transformeren van 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom
 • vier ondergrondse 380 kV-kabelsystemen op land voor het transport naar het hoogspanningsstation Beverwijk om daar aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het milieueffectrapport (MER) en andere onderliggende stukken van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 digitaal inzien op bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:
- Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Inloopbijeenkomsten

U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die de minister van Economische Zaken en Klimaat samen met de initiatiefnemers en andere betrokkenen organiseert. Die bijeenkomsten vinden plaats op:

 • dinsdag 20 november 2018, in het dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee
 • dinsdag 27 november 2018, in het gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk

Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatiebijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomsten vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn deskundige medewerkers aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten of het milieueffectrapport.

U kunt hierbij denken aan:

- Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?
- Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het milieueffectrapport of de onderliggende stukken u reageert. Ook vragen we u uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. U kunt niet reageren per e-mail.
 • Per post door een brief te sturen naar:
  Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten     Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.
 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloopbijeenkomsten een notulist aanwezig. U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wilt u meer weten?

Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) en de procedure rond het indienen van een zienswijze vindt u via de website van rvo. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.