Inspraak en consultatie

Op verschillende momenten in de besluitvorming over windenergie op zee is formele inspraak mogelijk. Op deze pagina ziet u welke documenten ter inzage liggen en vindt u een doorverwijzing naar de organisatie waar u uw zienswijze kunt indienen.

Wijzigingsbesluit Borssele Kavel V onherroepelijk

Het definitieve kavelbesluit tot vaststelling van kavel V windenergiegebied Borssele (Staatscourant van 8 april 2016, nr. 14551) lag van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016 ter inzage. Het besluit is sinds 21 mei 2016 onherroepelijk. In de voorbereiding op de subsidietender bleek echter dat in de voorschriften de maximale totale rotoroppervlakte verkeerd was opgenomen. In dit wijzigingsbesluit is de juiste maximale totale rotoroppervlakte opgenomen. Ook wenste de Minister van Economische Zaken om beleidsmatige redenen het minimaal te plaatsen vermogen te verlagen en af te zien van het maximum vermogen per windturbine.

De terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 16 juni 2017 tot en met 27 juli 2017. De terinzagelegging wijzigingsbesluit kavelbesluit V (innovatiekavel) van: 1 september 2017 tot en met 13 oktober 2017. Tegen het wijzigingsbesluit is geen beroep ingesteld. Het besluit is onherroepelijk sinds  14 oktober 2017.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 13 december 2017 de geconsolideerde versie beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee geldt deze beleidsregel ook voor Borssele kavel V. De beleidsregel geeft aan welke wijzigingen in de realisatie of exploitatie zijn toegestaan  van de productie installatie voor windenergie op zee.

Tender Borssele Kavel V

De tender voor Kavel V is open van 2 tot en met 18 januari 2018 17.00 uur. In deze tender kunnen aanvragen worden ingediend voor zowel een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie en een vergunning. Kavel V is een klein gebied dat grotendeels ligt omsloten door Kavel III van het windenergiebied Borssele.

Zie ook: Tender open voor Innovatiekavel Borssele Kavel V en Subsidie en vergunningronde Borssele, kavel V.

Ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018 liggen de kavelbesluiten III en IV ter inzage voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

De ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) hebben van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 11 zienswijzen en 1 reactie ontvangen. Onlangs zijn, rekening houdend met deze zienswijzen en reacties, de kavelbesluiten III en IV genomen. De kavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken zijn digitaal in te zien van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpkavelbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de kavelbesluiten. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.