Toezicht en Handhaving

Aan windparken op zee worden eisen gesteld. Dit betreft de veiligheidseisen in en om het park tijdens het gebruik, eisen aan de bouw van het park en eisen om de impact op het zeeleven zo veel mogelijk te beperken. Toezicht en handhaving is noodzakelijk bij de ontwikkeling van de windparken.

Toezicht
Rijkswaterstaat (RWS) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn het bevoegd gezag voor het toezicht op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van windparken en netten op zee. Het toezicht gebeurt door informatiebijeenkomsten, de beoordeling van de werkplannen van de windparkexploitanten en van TenneT, en het uitvoeren van diverse controles. Bij werkplannen moet gedacht worden aan hoe de exportkabels in de waterbodem worden aangelegd, hoe de bouw en installatie van de turbines en platforms plaatsvindt en hoe deze verlicht worden. Al in een vroeg stadium worden concepten van deze plannen besproken, zodat eventuele gebreken in de gegevens of plannen tijdig kunnen worden verholpen.

Controle
RWS voert administratieve controles uit en treedt op als bij controles overtredingen worden geconstateerd, en is eerste aanspreekpunt voor de exploitant en TenneT. In de beoordeling van de werkplannen betrekt RWS het SodM en vraagt ook advies aan relevante toezichthouders op de Noordzee, zoals de Kustwacht en IL&T. SodM voert inspecties uit op zee en heeft het mandaat om handhavend op te treden als bij inspecties op zee direct ingrijpen nodig is. SodM combineert inspecties op zee met inspecties in het kader van de Arboregelgeving. Hiermee ziet de overheid toe op veiligheid van de mens. Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken, met veilige producten, of dit nu is tijdens de bouw, bij het onderhoud aan de windturbines of gedurende het afbreken van het windpark.

Marco achterkant