Voorbereiding Windparken

Verkaveling

De eerste stap bestaat uit verkavelen van de aangewezen windenergiegebieden. De kavels worden zodanig gemaakt dat er een windpark met een vermogen van 700 MW kan worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de albestaande infrastructuur zoals kabels, leidingen en mijnbouwplatforms

Notitie Reikwijdte en Detail (NRD)

De wet windenergie op zee geeft het kader waarin de realisatie van de windparken op zee plaats vindt.

Met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft het Rijk inzicht in de wijze waarop het het onderzoek naar en beoordeling van milieueffecten wil uitvoeren. De notitie en de advisering van betrokken bestuursorganen daarbij (raadpleging) bieden houvast voor de inhoud van het milieueffect-rapport. Dit voorkomt niet alleen dat belangrijke zaken buiten beschouwing blijven, maar ook dat het onderzoek te ver voert.

De NRD houdt rekening met actuele relevante ontwikkelingen op wetenschappelijk en juridisch gebied en maakt vooraf duidelijk op welke punten de Commissie het milieueffectrapport zal toetsen.

Milieueffectrapport

De aanleg van een windpark op zee heeft effect op de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, natuur, bodem en het water. Daarom wordt er, voordat een windenergiegebied wordt ontwikkeld, een milieueffectrapportage uitgevoerd. Het milieueffectrapport van het windpark bepaalt mede welke voorschriften in het kavelbesluit worden opgenomen. Ook kunnen de uitkomsten uit het milieueffectrapport leiden tot het opnemen van maatregelen in het kavelbesluit die de overlast op een bepaald milieueffect verminderen.

Kavelbesluiten

In een kavelbesluit staat waar een windmolenpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden.

De bouwers hebben wel ruimte om – binnen de kaders van de voorwaarden – te kiezen welke techniek zij gebruiken. Daarmee kunnen zij de kosten zo laag mogelijk houden.

Tendersysteem

De aanleg van windparken doet het Rijk niet zelf. De windenergie-gebieden zijn verdeeld in kavels. Voor de uitgifte van de kavels organiseert het Rijk tenders. Voor iedere tender kunnen commerciële partijen een bod uitbrengen. Uit alle aanbiedingen kiest het Rijk 1 partij die het windpark gaat bouwen. Deze partij krijgt - als dat van toepassing is - een subsidie, een vergunning, fysieke gegevens van het kavel en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Inspraak

De kavelbesluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak of beroep:

  1. de NRD, die beschrijft wat er onderzocht zal worden, daarbij is het mogelijk aan te geven wat in het milieueffectrapport onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen;
  2. op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken;
  3. rekening houdend met de ingediende zienswijzen en reacties, worden de definitieve kavelbesluiten opgesteld, deze staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie is te vinden bij het Bureau Energieprojecten  Inspraak en beroep.