Voorbereiding Windparken

Verkaveling

De eerste stap bestaat uit het verkavelen van de aangewezen windenergiegebieden. De kavels worden zodanig gemaakt dat er een windpark met een vermogen van 700 MW kan worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de al bestaande infrastructuur zoals kabels, leidingen en mijnbouwplatforms. In het windenergiegebied IJmuiden Ver zullen 4 kavels van 1 GW worden gerealiseerd.

Notitie Reikwijdte en Detail (NRD)

De Wet windenergie op zee geeft het kader waarin de realisatie van de windparken op zee plaats vindt.

Met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft het Rijk inzicht in de wijze waarop het onderzoek naar en beoordeling van milieueffecten wordt uitgevoerd. De notitie en de advisering van betrokken bestuursorganen daarbij (raadpleging) bieden houvast voor de inhoud van het milieueffect-rapport. Dit voorkomt niet alleen dat belangrijke zaken buiten beschouwing blijven, maar ook dat het onderzoek te ver voert.

De NRD wordt gebaseerd op actuele relevante ontwikkelingen op wetenschappelijk en juridisch gebied. De inhoud van de NRD wordt getoetst door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Milieueffectrapport

De aanleg van een windpark op zee heeft effect op de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, natuur, bodem en het water. Daarom wordt er, voordat een windenergiegebied wordt ontwikkeld, een milieueffectonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden vastgelegd in een milieueffectrapport. De inhoud van dit rapport wordt ook weer getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Kavelbesluiten

In een kavelbesluit staat waar een windmolenpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. In het kavelbesluit worden ook de verplichtingen uit de Wet natuurbescherming afgewogen. Het milieueffectrapport van het windpark bepaalt mede welke voorschriften in het kavelbesluit worden opgenomen. Ook kunnen de uitkomsten uit het milieueffectrapport leiden tot het opnemen van maatregelen in dit besluit die de effecten op het milieu verminderen.

De bouwers hebben wel ruimte om – binnen de kaders van de voorwaarden – te kiezen welke technieken zij gebruiken voor de bouw en exploitatie van het windpark. Daarmee kunnen zij de kosten zo laag mogelijk houden.

Tendersysteem

De aanleg van windparken doet het Rijk niet zelf. De windenergie-gebieden zijn verdeeld in kavels. Het Rijk heeft alle windenergiegebieden uitgebreid in kaart gebracht en heeft de gegevens aan de marktpartijen ter beschikking gesteld. Daarbij moet gedacht worden aan de waterdiepte, de bodemgesteldheid en de fysieke omstandigheden. Voor de uitgifte van de kavels organiseert het Rijk tenders. Voor iedere tender kunnen commerciële partijen een bod uitbrengen. Uit alle aanbiedingen kiest het Rijk 1 partij die het windpark gaat bouwen. Deze partij krijgt - als dat van toepassing is - een subsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Inspraak

De kavelbesluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak een ieder of beroep door belanghebbenden:

  1. de concept-NRD, die beschrijft wat er onderzocht zal worden, daarbij is het mogelijk aan te geven wat in het milieueffectrapport onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen;
  2. op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken;
  3. rekening houdend met de ingediende zienswijzen en reacties, worden de definitieve kavelbesluiten opgesteld, deze staan open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie is te vinden bij het Bureau Energieprojecten  Inspraak en beroep.