Hollandse Kust (zuid)

Windenergiegebied HKz

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) buiten de 12 mijlszone is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In dit deel bevinden zich de kavels I en II. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook tussen de 10 en 12 zeemijl aan het gebied Hollandse Kust (zuid) toegevoegd, waarin zich kavel III en IV HKz grotendeels bevinden. Het totale windenergiegebied beslaat 356 km², dit is inclusief het reeds bestaande windpark Luchterduinen. Het gebied bestaat uit vier kavels die ruimte bieden voor een gezamenlijk vermogen van circa 1.400 MW.

Van m.e.r. naar kavelbesluit

Voor het Milieueffectrapport, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de ontwerpkavelbesluiten, de Zienswijzen op ontwerpkavel-besluiten en de Definitieve kavelbesluiten zie de site van rvo.nl:

Kavels

Kavels I & II - vergund

Op 19 maart 2018 reikte Minister Wiebes de vergunningen uit voor kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan Chinook CV, een dochter van Nuon / Vattenfall.

Kavels III & IV - tender

De tender voor de kavels III & IV staat open tussen 1 maart tot 14 maart 2019.

Tabel

Basisgegevens windenergiegebied hollandse kust (zuid)
item kavel I&II kavel III&IV totaal
aantal turbines - - -
vermogen per turbine (MW) - - -
vermogen per windpark (MW) 740 700 -
aantal huishoudens 1 miljoen - -
oppervlakte (km2) 56,6 + 47,7 46 + 64 -
aanvang bouw - -
aanvang in gebruik 2022

-

eigenaar Chinook CV -

Net op Zee

TenneT wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) het net op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het ontwerpbesluit voor dit project ligt van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ter inzage.

Voor meer informatie van RVO:

Net op zee - Hollandse Kust (zuid).