Hollandse Kust (noord)

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) buiten de 12 mijlszone is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015.

In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook tussen de 10 en 12 zeemijl aan het gebied Hollandse Kust (noord) toegevoegd. Het totale windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beslaat 290 km2, dit is inclusief het reeds bestaande Prinses Amalia Windpark. Er is voor gekozen om niet het gehele windenergiegebied te gebruiken voor het windpark maar het principe van compact bouwen toe te passen. Hierdoor is er een kavel voor een windpark van 700 MW ontstaan met een netto oppervlak van 88 km2.

Van MER naar kavelbesluit

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.