Ecologie

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij het realiseren van windparken op zee. Daarom is een toetsingskader gemaakt dat wordt toegepast bij het nemen van ruimtelijke besluiten over de ontwikkeling van windenergie op zee: het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Daarin is gekeken naar de effecten van realisatie van de voorgenomen ontwikkeling van windparken op zee op bruinvissen, vogels en vleermuizen. Dit zijn de soorten en soortengroepen waarvoor de grootste effecten worden verwacht.

Kleine mantelmeeuw

Effecten bouw windparken op ecologie

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) is onderzocht wat de gecumuleerde ecologische effecten kunnen zijn van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee met de tien windparken op zee die in het SER-Energieakkoord zijn afgesproken. Er is daarbij gekeken naar de effecten van windparken buiten de 12-mijlszone. Doel van het Kader Ecologie en Cumulatie is om te kunnen bepalen of de (bouw van) alle windmolenparken, samen met enkele andere activiteiten op zee, tot ‘significante negatieve effecten’ op de ecologie leiden. Zo nodig kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de kavelbesluiten waarmee deze effecten worden voorkomen of verminderd.

Cumulatieve effecten op bruinvissen, zeevogels en vleermuizen

Het gaat in het Kader om mogelijke cumulatieve effecten op de populaties van relevante soorten  gedurende de realisatie van de windparken op zee uit het SER-Energieakkoord. In de kavelbesluiten voor de verschillende windparken wordt aanvullend  gekeken of er locatiespecifieke effecten te verwachten zijn. Daarbij wordt dan ook bepaald welke  mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om eventuele significant negatieve effecten te voorkomen. Het gaat daarbij om effecten waardoor de  populatie van dieren structureel achteruit zou gaan en de natuurlijke veerkracht van de soort aangetast zou worden. De maatregelen om die effecten te voorkomen, kunnen gaan over het beperken van onderwatergeluid door heien, zodat er minder bruinvissen verstoord worden. Of bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de turbines waardoor vogels en vleermuizen minder snel in aanvaring komen met de wieken.

In het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC) (pdf, 730 kB) leest u meer over de methode van het onderzoek en de resultaten. Mogelijke maatregelen worden hierbij ook beschreven, maar keuzes hierin zullen in de kavelbesluiten gemaakt worden.

Documenten en publicaties


Relevante links